Żłobek

Żłobek ,,Radosny Maluszek” w Witnicy

Gmina Witnica realizuje „Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 – moduł 2 w ramach wsparcia finansowego na realizację zadania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

nazwa zadania: Zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych przez Gminę Witnica z udziałem środków z edycji 2020 lub wcześniejszych, w tym miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki.

Wartość projektu to 769 459,20 zł, w tym:

  • dofinansowanie: 51 120,00 zł, stanowi to 0,07 %
  • środki Gminy Witnica stanowią 718 339,20 zł, stanowi to   99,93 %.

Opis zadania:

Celem zadania jest umożliwienie lokalnej społeczności korzystania z miejsc opieki w Żłobku Radosny Maluszek w Witnicy przez wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

Dostępność miejsc opieki przyczynia się do łączenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym i umożliwia zwłaszcza kobietą, które nie mając możliwości zlecenia bezpośredniej opieki nad dziećmi do lat 3 nie mogły podjąć pracy zarobkowej.

Do kogo kierowany jest projekt ?

Program w 2021 r. jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty i województwa), o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanych dalej „jst”, w których istnieje potrzeba utrzymania i rozwoju instytucji opieki nad małymi dziećmi, ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych (moduł 2);

Grupa docelowa?

Grupę docelową stanowią:

  • dzieci w wieku do ukończenia 3. roku życia (lub 4. roku życia, w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym), w tym dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki.
  • Dzieci niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki to w szczególności dzieci, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności ) lub zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu lub nieuleczalnej chorobie, które powstały w okresie prenatalnym lub w czasie porodu ) lub zostały zakwalifikowane przez podmiot prowadzący instytucję na podstawie zaświadczenia od lekarza specjalisty zawierającego wskazanie do objęcia szczególną opieką jako dzieci wymagające szczególnej opieki.

Adres: ul. Wiosny Ludów 4

66-460 Witnica

Dyrektor: Tamara Rupniak

Żłobek działa od 1 grudnia 2017 r, a dzieci biorą udział w zajęciach od 2 stycznia 2018 r. Może pomieścić 48 dzieci. Nowo wybudowany obiekt przylega do budynku Przedszkola Miejskiego Bajka. Powstał z dofinansowaniem w ramach rządowego programu ,,Maluch Plus”.

Wielkość czcionki
Kontrast