Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcin, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica

 

W dniu 18.12.2020 została podpisana umowa pomiędzy Gminą Bytom Odrzański a Województwem Lubuskim o dofinansowanie projektu pn.:

Wsparcie służb ratownictwa technicznego i przeciwpożarowego na terenie gmin Bytom Odrzański, Szprotawa, Sulęcin, Drezdenko, Kostrzyn nad Odrą, Nowe Miasteczko, Otyń, Szczaniec, Ośno Lubuskie, Santok i Witnica”,

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie – 2020, Oś Priorytetowa
4 Środowisko i kultura  Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie katastrofom naturalnym i ich skutkom”

Jest to projekt partnerski. Liderem projektu jest Gmina Bytom Odrzański natomiast partnerami są:

 • Gmina Szprotawa, Gmina Sulęcin, Gmina Szczaniec, Gmina Drezdenko, Miasto Kostrzyn Nad Odrą, Gmina Nowe Miasteczko, Gmina Otyń, Gmina Szczaniec, Gmina Ośno Lubuskie, Gmina Santok oraz Gmina Witnica.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności zapobiegania zdarzeniom powodującym zagrożenie środowiska naturalnego, życia i mienia mieszkańców oraz likwidacji ich skutków na obszarze gmin partnerskich i całego województwa lubuskiego.

Przedmiotem  niniejszego  projektu  jest  przedsięwzięcie  związane z  realizacją  działań poprawiających  bezpieczeństwo  pożarowe  oraz  powodziowe,  poprzez  inwestycje  z  zakresu doposażenia jednostek ratowniczych w sprzęt ratowniczy (samochody strażackie i wyposażenie ratownictwa technicznego, przeciwpożarowego i wodnego) oraz infrastruktury przeciwpowodziowe.

Realizacja projektu pozwoli na uzupełnienie braków w zakresie wyposażenia, w tym zwiększy poziom bezpieczeństwa, szybkość i skuteczność działań ratowniczych w zakresie ratownictwa pożarowego, wodnego i technicznego na obszarze objętym projektem. Jednostki OSP objęte projektem będą efektywniejsze w swoim działaniu, w szczególności w zakresie likwidacji szkód powodziowych, tego sprzętu bowiem brakuje najbardziej. Dzięki pojazdom zdolnym poruszać się w trudnym terenie – uterenowione samochody, jak również dzięki specjalistycznemu wyposażeniu do ratownictwa wodnego (zapory wodne, skuter, pompy wodne i inne specjalistyczne wyposażenie) poprawi się ochrona przeciwpowodziowa obszaru całego województwa. Jednostki OSP, dzięki nowym pojazdom ratowniczo-gaśniczym będą mogły uczestniczyć w akcjach usuwania skutków pożarów, jak również skutków kataklizmów, przy jednocześnie niskich nakładach eksploatacyjnych. W poszczególnych gminach objętych projektem będzie można też szybciej liczyć na pomoc, bowiem do zdarzenia, katastrofy, wypadku, pożaru czy powodzi lub zalania zostanie oddelegowana właściwie wyposażona jednostka OSP objęta niniejszym projektem, a zlokalizowana znacznie bliżej miejsca zdarzenia niż powiatowe jednostki PSP. Dlatego też przedmiotowy projekt jest bardzo ważny do realizacji. Ponadto powyższe jednostki staną się ważnym ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Skróceniu ulegnie czas reakcji jednostek pożarniczych na wszelkie zagrożenia. Natomiast krótszy czas dojazdu oznacza ograniczenie kosztów negatywnych skutków pożarów, lokalnych podtopień, wypadków drogowych. Strażacy z jednostek OSP objętych projektem dzięki zakupionemu wyposażeniu będą mogli szybko i sprawnie uwalniać ofiary zakleszczone w rozbitych pojazdach samochodowych. Wpłynie to zdecydowanie na ograniczenie ofiar wypadków drogowych w powiatach objętych projektem i w całym regionie.

W ramach realizowanej inwestycji Gmina Witnica zakupi średni samochód ratowniczo – gaśniczy z pełnym wyposażeniem do likwidacji zagrożeń dla środowiska i ratownictwa wodnego.

 

Dzięki  realizacji  projektu  i  osiągnięciu  poszczególnych  wskaźników  projekt  przyczyni  się  do  realizacji celów takich jak:

 1. Poprawa możliwości podejmowania sprawnych specjalistycznych działań z zakresu ratownictwa pożarowego, wodnego i technicznego (w tym w odpowiedzi na zagrożenia powodziowe, pożarnicze i inne zdarzenia).
 2. Zmniejszenie czasu reakcji na występujące zagrożenia powodziowe, pożarowe oraz inne nagłe zdarzenia i katastrofy na obszarze gmin partnerskich i regionu.
 3. Poprawa stanu sprzętu ratowniczego jednostek OSP Gmin Partnerskich, w tym znajdujących się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.
 4. Powstrzymanie  degradacji  i  niszczenia  cennych  zasobów  przyrodniczych  Gmin  Partnerskich i  Województwa Lubuskiego.
 5. Poprawa bezpieczeństwa pożarowego oraz powodziowego.
 6. Poprawa  możliwości  rozwoju  gospodarczego  i  społecznego  na  obszarze  Gmin  Partnerskich i  Województwa Lubuskiego.
 7. Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Gmin Partnerskich i Województwa Lubuskiego.
 8. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej Województwa Lubuskiego.

W ramach projektu przewidziano osiągnięcie następujących wskaźników:

 

Produkty:

 • Liczba  jednostek  służb  ratowniczych  doposażonych  w  sprzęt  do  prowadzenia  akcji ratowniczych  i  usuwania skutków katastrof – 14 szt. (wsk. obligatoryjny).
 • Liczba wyremontowanych urządzeń dla celów ochrony przeciwpowodziowej – 0 szt.
 • Liczba  wprowadzonych  do  użycia  systemów  monitorowania  zagrożeń  i  systemów wczesnego  ostrzegania – 1 szt.
 • Liczba zakupionych wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczych i  usuwania skutków katastrof – 14 szt.

Rezultaty:

 • Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przeciwpowodziowej (CI 20) –  118 688 os.
 • Liczba ludności odnoszących korzyści ze środków ochrony przed pożarami lasów (CI 21) – 118 688 os.
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0 EPC
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – kobiety – 0 EPC
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – mężczyźni – 0 EP

Projekt realizowany w okresie 01.01.2021 – 30.06.2022

Całkowita wartość projektu: 15 418 062,00 zł

Kwota dofinansowania: 13 105 352,64 zł

w tym Gmina Witnica :

Wydatki ogółem: 1 067 191,67zł

Dofinansowanie:  907 112,92 zł

Wkład własny: 160 078,75 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

 

Wielkość czcionki
Kontrast