Urząd Stanu Cywilnego

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Jeśli urodzi ci się dziecko, trzeba je zgłosić do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego (USC). Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je. Otrzymasz też bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. Zgłoszenia dokonuje się w tym USC gdzie dziecko się urodziło, np. jeśli dziecko urodziło się w Gorzowie Wielkopolskim urodzenie należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim.

Zgłoszenia dokonują rodzice dziecka. UWAGA! Jeśli nie jesteście małżeństwem i wcześniej dziecko nie zostało uznane przez ojca, wówczas zgłoszenia dokonuje matka dziecka.

Uznanie dziecka przez ojca może zostać złożone w USC:

 • wraz ze zgłoszeniem urodzenia dziecka
 • przed urodzeniem dziecka (należy przygotować zaświadczenie od lekarza oraz kartę ciąży)
 • gdy już został sporządzony akt urodzenia dziecka. 

Jeśli nie zgłosisz urodzenia dziecka w ciągu 21 dni, wówczas kierownik właściwego USC sam sporządzi akt urodzenia wybierając dziecku imię spośród aktualnie najpopularniejszych imion.

 

ZGŁOSZENIE ZGONU

Zanim pochowasz osobę, która zmarła, musisz zgłosić jej zgon w urzędzie stanu cywilnego (USC). Masz na to 3 dni od dnia wystawienia karty zgonu. Jeśli osoba ta zmarła na skutek choroby zakaźnej – tylko 24 godziny od momentu zgonu.

Kto może zgłosić

 • współmałżonek osoby, która zmarła,
 • pozostała rodzina zmarłej osoby, na przykład dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, brat, siostra, siostrzenica, bratanek, teściowie,
 • pełnomocnik jednej z powyższych osób.

Co musisz przygotować

 • kartę zgonu – dostaniesz ją od lekarza, który stwierdził zgon,
 • dowód osobisty zmarłej osoby,
 • swój dokument tożsamości do okazania (np. dowód osobisty lub paszport).

Gdzie zgłaszasz

W USC właściwym dla miejsca zgonu. Przykład: jeśli osoba zmarła w Kostrzynie nad Odrą – zgłoś zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kostrzynie nad Odrą.

Po zarejestrowaniu zgonu kierownik USC wyda ci jeden bezpłatny odpis skrócony aktu zgonu. Gdy zgłosisz zgon, osoba zmarła zostanie automatycznie wymeldowana z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a jej dowód osobisty zostanie unieważniony.

 

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Jeśli zdecydowaliście się na ślub – udajcie się do Urzędu Stanu Cywilnego (USC). Tam złożycie tak zwane zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Jeśli będziecie zawierać małżeństwo konkordatowe otrzymacie zaświadczenie, jeśli zdecydujecie się na ślub cywilny – ustalicie termin ślubu. Możecie też zdecydować, czy ślub odbędzie się w urzędzie czy poza nim, na przykład w plenerze.

Ślub możecie wziąć, jeśli:

 • jesteście pełnoletni,
 • nie jesteście w związku małżeńskim,
 • nie jesteście ze sobą spokrewnieni w linii prostej oraz nie jesteście rodzeństwem (na przykład nie może wziąć ślubu ojciec z córką, brat z siostrą),
 • nie jesteście ze sobą spowinowaceni w linii prostej (na przykład nie może wziąć ślubu synowa i teść),
 • nie jesteście w stosunku przysposobienia (osoba adoptująca i osoba adoptowana)

Jeśli kobieta jest niepełnoletnia, ale ukończyła 16 lat – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Jeśli osoby są ze sobą spowinowacone – mogą wziąć ślub, jeżeli uzyskają na to zgodę sądu.
Jeśli osoba jest dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym – może wziąć ślub, jeżeli uzyska na to zgodę sądu.
Osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mogą zawrzeć związku małżeńskiego.

Przed wizytą w USC przygotujcie:

 • wasze dowody osobiste
 • upewnijcie się, że wasze akty urodzenia, małżeństwa zostały przeniesione Rejestru Stanu Cywilnego.

W przypadku ślubu z cudzoziemcem zapytajcie kierownika USC jakie dokumenty należy przygotować.

Małżeństwo może zostać zawarte po upływie miesiąca od dnia złożenia zapewnienia. Zapewnienie jest ważne przez 6 miesięcy.

Ceremonia zawarcia małżeństwa posiada uroczystą formę, w Witnicy śluby udzielane są w tzw. Żółtym Pałacyku przy ul. Sikorskiego  6

Jeśli zdecydujesz się na ślub w plenerze, oprócz opłaty skarbowej za sporządzenie aktu w wysokości 84 zł będziesz dodatkowo zobowiązany do zapłaty 1000 zł za udzielenie ślubu w plenerze.

Podczas ślubu podpiszecie protokół, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa. Kierownik USC sporządza akt małżeństwa w kolejnym dniu roboczym (jeśli ślub odbył się w sobotę). Pierwszy skrócony odpis aktu małżeństwa otrzymasz bezpłatnie.

 

UZYSKANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO

Od 2015 roku nie trzeba udawać się do właściwego ze względu na miejsce sporządzenia aktu Urzędu Stanu Cywilnego aby pobrać odpis aktu. Akty stanu cywilnego można wybierać w dowolnym USC, o ile zostały wcześniej przeniesione do Rejestru Stanu Cywilnego – to znaczy przepisane z księgi papierowej do systemu elektronicznego. Jeśli twojego aktu nie ma w systemie, kierownik USC zleca elektronicznie migrację takiego aktu do urzędu, w którym znajduje się on w wersji papierowej.

Akty wydawane są na wniosek osób upoważnionych do ich pobrania a są to:

 • osoba której akt dotyczy
 • jej małżonek
 • wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie)
 • zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki)
 • rodzeństwo
 • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun
 • osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa, i przedstawi odpowiednie dokumenty – na przykład wezwanie sądu)

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Opłata skarbowa za wydanie aktu wynosi:

 • odpisy skrócone i wielojęzyczne 22 zł
 • odpisy zupełne 33 zł

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast