Starostwo – wydział budownictwa

Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Wydział Budownictwa i Środowiska
Filia w Witnicy
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica.

tel. (95) 721 64 87
godziny urzędowania – tak jak w Urzędzie Miasta i Gminy w Witnicy

Filia wydaje druki urzędowe, przyjmuje wnioski i wydaje decyzje, rozstrzygnięcia, dokumenty oraz zaświadczenia w następujących sprawach :

1. Pozwolenia na budowę, rozbiórkę oraz zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych.
2. Przeniesienia pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby.
3. Zgłoszenia budowy i wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, rozbiórkę lub zmianę użytkowania obiektów budowlanych.
4. Wejście na teren sąsiedniej działki w celu wykonania robót budowlanych.
5. Zaświadczeń o samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych.
6. Zaświadczeń o rozpoczęciu i zakończeniu budowy.
7. Wydawanie dziennika budowy.

W celu szybkiego załatwienia sprawy, klient powinien mieć ze sobą następujące dane :

1. Nr i nazwa dokumentu potwierdzającego tożsamość.
2. Nr i nazwa dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane [ akt notarialny, księga wieczysta, pełnomocnictwo itp. ].
3. Datę i miejsce urodzenia.
4. Nr ewidencyjny gruntu [ działki ] będącej przedmiotem załatwienia sprawy.
5. Nr kontaktowy telefonu.

Uwaga : filia posiada wszystkie druki niezbędne do załatwienia spraw będących w
kompetencji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie
Wlkp., w zakresie :

1. Zawiadomienia o rozpoczęciu budowy.
2. Zawiadomieniu o zakończeniu budowy.
3. Zawiadomieniu o zamiarze przystąpienia do użytkowania.

Wielkość czcionki
Kontrast