Nieodpłatna pomoc prawna

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2019, poz. 294, ze zm.), uruchomiony został numer telefonu 95-7330-411, pod którym możliwe jest dokonanie rejestracji wizyty w wybranym punkcie powiatu gorzowskiego, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc prawna oraz poradnictwo obywatelskie. Umawianie wizyt w zakresie NPP-NPO możliwe jest jedynie za pomocą koordynatora powiatowego, który pod wskazanym numerem telefonu będzie rejestrować wizyty w systemie obsługi prawnej.

W Gminie Witnica z nieodpłatnej pomocy prawnej można skorzystać w każdą środę w godzinach od 9:00 do 13:00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Witnicy, ul. Kostrzyńska 9.

Kto może uzyskać nieodpłatną pomoc prawną ?

Od  1 stycznia 2019  roku, zgodnie z nowelizacją ustawy,  usługi   nieodpłatnej pomocy prawnej będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Od 16 maja 2020 r. zmianie uległa ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Zgodnie z wprowadzoną zmianą, z porad mogą korzystać samozatrudnieni, którzy nie zatrudniali nikogo innego w ciągu ostatniego roku, ale muszą oni złożyć dodatkowe oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna ?

 1. poinformowanie osoby  fizycznej, zwanej dalej „ osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz  przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo administracyjnym  lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt. 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
 4.  nieodpłatna mediację, lub
 5.  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Co obejmuje nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ?

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej  sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w  tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obejmuję również nieodpłatną mediację.

Co obejmuje edukacja prawna ?

Edukacja prawna obejmuje działania edukacyjne zmierzającego do zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, dotyczą w szczególności upowszechniania wiedzy o:

 1. prawach i obowiązkach obywatelskich;
 2. działalności krajowych i między narodowych  organów ochrony prawnej;
 3. mediacji oraz sposobach polubownego rozwiązywania sporów;
 4. możliwościach udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa;
 5. dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Co obejmują nieodpłatne mediacje?

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających.
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji.
 3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.
 4. Przeprowadzenie mediacji.
 5. Udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. Sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego.
 2. Zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W punkcie  zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym, przy ul. Pankiewicza 5-7 istnieje możliwość skorzystania z polubownej metody rozwiązywania sporów – mediacji. W przypadku chęci skorzystania z niej, należy skontaktować się z koordynatorem powiatowym nieodpłatnej pomocy prawnej pod nr tel. 95 7330 411.

Kto udziela pomocy prawnej ?

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny,  a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna.

Możliwość wyrażenia opinii o uzyskanym świadczeniu.

Osoby uprawnione do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskania świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego moją możliwość wyrażenia opinii o udzielonej pomocy:

 1. bezpośrednio po udzielonej pomocy na części B karty pomocy, którą należy umieścić w zamkniętej urnie, znajdującej się w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub uzyskanie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 2. w dowolnym terminie:
  1. telefonicznie pod nr 95 7330 400
  2. lub listownie wysyłając na adres:
   Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp., ul. Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wlkp.

 

Wielkość czcionki
Kontrast