Często zadawane pytania FAQ

 Pytanie: Kto potwierdza zgodę na zameldowanie na formularzu „zgłoszenie pobytu stałego” na rzecz osoby meldującej się?

Odpowiedź: Osoba meldująca się powinna uzyskać na formularzu „zgłoszenie pobytu stałego”, potwierdzenie faktu zamieszkania, które dokonywane jest przez najemcę, właściciela budynku.

Pytanie: Jakie należy przedłożyć dokumenty do zameldowania na pobyt stały?

Odpowiedź: Do dokonania czynności zgłoszenia pobytu stałego należy przedłożyć:
Wniosek „Zgłoszenie pobytu stałego” (osobny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka),
Dowód osobisty,
Książeczka wojskowa ( dotyczy osób podlegających ewidencji wojskowej),
Decyzja o przydziale lokalu (umowa najmu) lub akt własności budynku mieszkalnego (wypis z księgi wieczystej) lub w przypadku
Dziedziczenia – dodatkowo pomocne postanowienie sądu o nabyciu spadku – oryginały dokumentów, zaświadczenie o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego (dotyczy osób z spoza gminy).

Pytanie: W jaki sposób uzyskać zezwolenie na przyłącze wod.-kan.?

Odpowiedź: Aby uzyskać podłączenie obiektu do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy wystąpić z wnioskiem o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Do wniosku należy dołączyć:
a) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów,
b) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu lub oświadczenie o złożeniu dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z obiektu przed podpisaniem umowy o przyłączenie.
W warunkach technicznych podane będą wymagania, jakie należy spełnić, aby dokonać podłączenia budynku. Warunkiem korzystania z usług MZK Sp. z o.o. jest dokonanie przez pracowników MZK odbiorów technicznych oraz podpisanie umowy na korzystanie z usług.

Pytanie: Dlaczego czasami brak jest wody?

Odpowiedź: Najczęstsze przyczyny braku wody:
– remont sieci wodociągowej,
– przerwy w dostawie energii elektrycznej,
– konserwacja urządzeń na Stacji Uzdatniania Wody,
– awarie na przyłączach wodociągowych spowodowane niewłaściwym zabezpieczeniem przyłącza przed działaniem czynników atmosferycznych (niska temperatura),
– awarie sieci wodociągowej (pęknięcia, korozja).

Pytanie: Ile kosztują działki budowlane na ternie Gminy Witnica?

Odpowiedź: Cena działki zależy od jej położenia i powierzchni oraz możliwości przyłączenia się do sieci uzbrojenia terenu. Cenę ustala burmistrz na podstawie wartości tej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym. Dzięki rozsądnej gospodarce gruntami, ceny działek gminnych są niższe niż w sąsiednich gminach i dużo niższe niż ceny działek komercyjnych.

Pytanie: Jaka jest procedura wydawania zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców (teściów)?

Odpowiedź: Należy zwrócić się z wnioskiem do Gminy Witnica o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez rodziców (teściów) oraz przedłożyć zaświadczenia o zameldowaniu w rozpatrywanym okresie.

Pytanie: Jaki jest okres oczekiwania na decyzje w sprawie wycinki drzewa?

Odpowiedź: Zazwyczaj jest to okres 1 miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych, wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, okres ten wynosi 2 miesiące. Przy czym interesant o fakcie rozpatrzenia wniosku w terminie przedłużonym, zostanie powiadomiony na piśmie z podaniem przyczyn.

Pytanie: Jakie dokumenty należy przedłożyć przy kupnie lokalu?

Odpowiedź: Wniosek (do pobrania w Biurze Obsługi Klienta lub na stronie internetowej gminy)
Kserokopia umowy najmu
Kserokopia Dowodów Osobistych oraz numerów NIP
Zaświadczenie o niezaleganiu w płatności czynszu
O świadczenie strony, że poniesie koszty dokumentacji geodezyjnej i wyceny lokalu nawet w przypadku rezygnacji z kupna oraz, że nie posiada innego lokalu ani budynku mieszkalnego
Wniosek o zastosowanie 95% bonifikaty
Odręczny kosztorys poniesionych nakładów na remont bądź modernizację mieszkania.

Pytanie: Jakie opłaty wnosi się w związku z zawarciem małżeństwa?

Odpowiedź: Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł (bez względu na to, czy jest to ślub cywilny, czy wyznaniowy), zaświadczenie, które kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje do ślubu wyznaniowego nie podlega opłacie.

Pytanie: Który Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej?

Odpowiedź: Urząd Stanu Cywilnego właściwy ze względu na miejsce zawarcia małżeństwa.

Pytanie: Do którego Urzędu Stanu Cywilnego należy się zgłosić chcąc zawrzeć małżeństwo wyznaniowe?

Odpowiedź: Do Urzędu Stanu Cywilnego miejsca stałego zameldowania jednej z osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, gdzie kierownik Urzędu Stanu Cywilnego wydaje stosowne zaświadczenie, które następnie nupturienci składają u duchownego przed, którym zamierzają zawrzeć małżeństwo.

Pytanie: W którym Urzędzie Stanu Cywilnego można zawrzeć związek małżeński cywilny?

Odpowiedź: W dowolnym w całym kraju, wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństw

Pytanie: W jakim terminie należy zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego chcąc zawrzeć małżeństwo?

Odpowiedź: minimum miesiąc przed planowanym ślubem cywilnym nie prędzej niż 3 miesiące przed ślubem wyznaniowym.

Pytanie: Czy dokumenty do zawarcia małżeństwa można złożyć przez pośrednika, czy osobiście?

Odpowiedź: Nupturienci (narzeczeni) składają dokumenty do ślubu wraz z zapewnieniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa osobiście bez względu na to, czy zawierają związek małżeński cywilny, czy wyznaniowy (przed duchownym, ale z mocą prawa cywilnego).

Pytanie: Jakie dokumenty musi złożyć kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo?

Odpowiedź: Dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim, albo nieistnienia małżeństwa, jeżeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa toczyło się wobec osoby,

Pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli tego wymagają przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Cudzoziemiec dodatkowo jest obowiązany złożyć kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (jeżeli otrzymanie takiego dokumentu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody lub dane państwo nie przewiduje wydawania takich zaświadczeń, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.

Pytanie: Jakie sankcje grożą za nie prowadzenie prawidłowej gospodarki śmieciowej na posesji?

Odpowiedź: Zastosowany przez strażnika przepis zależny jest od zastanej na terenie nieruchomości sytuacji. Jeżeli wykroczenie nie jest uregulowana w taryfikatorze, to kwota grzywny wyniesie 20 – 500 zł.
W razie skierowania wniosku o ukaranie do sądu, kwota może wzrosnąć do 5000 zł.

Pytanie: Czy strażnik miejski może wejść na teren prywatnej posesji?

Odpowiedź: Na podstawie art. 379 ust. 1i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, strażnik miejski za zgodą właściciela może wejść w godz 6-22 w celu przeprowadzenia kontroli posesji. Brak zgody właściciela na przeprowadzenie w/w czynności stanowi przestępstwo opisane w art. 225 § 1 Kodeksu karnego.

Wielkość czcionki
Kontrast