Biuro pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Filia w Witnicy

ul. Kosynierów Mirosławskich 1
66-460 Witnica

tel. 95 751 50 32 , fax 95 751 50 32
e-mail: zigiwi@praca.gov.pl
strona internetowa: www.gorzow.pup.info.pl

Kierownik Filii – Beata Bonder

Zapraszamy do korzystania z naszych usług i instrumentów rynku pracy:

– pośrednictwo pracy
– doradztwo zawodowe
– pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy ( Klub Pracy)
– szkolenia
– środki na działalność gospodarczą
– refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy
– staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
– dodatki aktywizacyjne
– zwroty kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
– stypendia na kontynuowanie nauki
Osoba poszukująca pracy znajdzie tutaj aktualne informacje o ofertach pracy, szkoleniach oraz może skorzystać z usług poradnictwa zawodowego. Pracodawcom oferujemy bezpłatne umieszczenie na naszej stronie internetowej informacji o wolnych miejscach pracy, pomoc przy rekrutacji oraz możliwość skorzystania z form dotowanych na stworzenie miejsc pracy.
Rejestracja w PUP
Osoba poszukująca pracy, chcąca skorzystać między innymi z usług pośrednictwa pracy czy poradnictwa zawodowego, powinna zgłosić się do Powiatowego Urzędu pracy celem dokonania rejestracji.
Rejestracja bezrobotnego następuje w dniu przedłożenia kompletu dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej.
Zarejestrowana osoba jest zobowiązana, w terminie 7 dni, do poinformowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.

Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji?
Rejestracja osoby zgłaszającej się do powiatowego urzędu pracy następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz wypełnionej karty rejestracyjnej. Każda informacja zapisana w karcie rejestracyjnej podlega sprawdzeniu i weryfikacji przez pracownika urzędu, z oryginałami dokumentów dostarczonych w chwili rejestracji.
Osoba rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym w obecności pracownika urzędu prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie.

Dokumenty wymagane przy rejestracji:
1.Wypełniona KARTA REJESTRACYJNA,
2.DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania,
3.Decyzja nadania numeru NIP
4.WSZYSTKIE ŚWIADECTWA PRACY (oryginały do wglądu) oraz ich kserokopie,
5.Książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU (dotyczy osób, które odbywały zasadniczą służbę wojskową)
6.DYPLOM, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY, zaświadczenia o ukończonych kursach (oryginały do wglądu oraz ich kserokopie),
7.Inne niezbędne do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych:
1. osoby, które pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru lub zaświadczenie o okresie pobierania renty,
2. w przypadku osób, które prowadziły własne działalności gospodarcze konieczne jest dostarczenie wszystkich decyzji o wykreśleniu z ewidencji tych działalności wraz z zaświadczeniami ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z podstawą wymiaru,
3. osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy np.: 3/4 czy 1/2 etatu muszą dostarczyć za każdy przepracowany miesiąc zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach ZUS (dot. okresów po 1 stycznia 1997r.- art.71 ust.1 ustawy
4. osoby, które były zatrudnione w ramach umowy-zlecenie, dodatkowo muszą dostarczyć zaświadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z wyszczególnieniem dochodów i opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za każdy miesiąc osobno.
5. Osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz w/w dokumentów, również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ.
Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta (dyrektor PUP) może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

Wielkość czcionki
Kontrast