Modernizacja kształcenia zawodowego w  Gminie Witnica

Gmina Witnica realizuje projekt dofinansowany z   Europejskiego Funduszu Społecznego

 1. „Modernizacja kształcenia zawodowego w  Gminie Witnica”

Projekt realizowany jest w  formule partnerstwa z  następującym podmiotem:

 • Akademia im. Jakuba z  Paradyża w  Gorzowie Wielkopolskim

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w  Gminie Witnica poprzez podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji min. 300 uczniów i  min. 5 nauczycieli Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy poprzez udział  w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z  rynkiem pracy do 31.08.2022.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: „Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i  placówek oświatowych kształcenia zawodowego”.

Dla kogo kierowany jest projekt ?

Uczniowie i  nauczyciele przedmiotów zawodowych z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej/Branżowej Szkoły I Stopnia  w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy.

Zakres wsparcia

WSPARCIE EDUKACYJNO-ZAWODOWE UCZNIÓW

 1. Każdy uczeń weźmie udział w  doradztwie, podczas którego zdiagnozowane zostaną jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz predyspozycje osobowe. Na tej podstawie dla każdego ucznia zostanie przygotowany INDYWIDUALNY PLAN DORADZTWA (IPD).
 2. Doradztwo zawodowe – Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny,
 3. Doradztwo zawodowe – Umiejętności przedsiębiorcze,
 4. Doradztwo zawodowe – Trening kreatywności i innowacyjności.

PODNOSZENIE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW

W ramach projektu będą realizowane następujące kursy/szkolenia:

 • Kurs spawania metodą MAG
 • Kurs operatora wózka widłowego
 • Kurs elektryka z uprawnieniami do 1 kV (E-eksploatacja + D-dozór)
 • Kurs obsługi podnośnika koszowego
 • Kurs obsługi kasy fiskalnej
 • Kurs kelnera
 • Kurs obsługi koparko-ładowarki
 • Kurs przygotowujący do egzaminu czeladniczego
 • Kurs na prawo jazdy kat. B. 
 • Kurs elektryka z uprawnieniami do 1 kV (E-eksploatacja)

Wszystkie kursy zakończą się uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia lub uzyskaniem uprawnień państwowych po zdanym egzaminie.

W/w kusy mogą ulec modyfikacji w związku ze zmieniającym się zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

PODNOSZENIE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI

Kursy i  szkolenia zawodowe:

 • Szkolenie: MS-10969 Active Directory Services with Windows Server
 • Kurs: Obsługa programu interLANSPEED

REALIZACJA STAŻY/PRAKTYK UCZNIÓW U PRACODAWCÓW

Kolejną formą wsparcia w  projekcie jest udział 46 osób w  praktykach i  stażach zawodowych u przedsiębiorców. Praktyki i staże zawodowe trwać będą 150 godzin i  za udział w  nich zostanie wypłacone stypendium stażowe w  maksymalnej wysokości 1500,00 zł brutto.

REALIZACJA STAŻY/PRAKTYK NAUCZYCIELI U PRACODAWCÓW

MODERNIZACJA SZKOLNYCH PRACOWNI NAUKI ZAWODU TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK LOGISTYK

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego, tj.:

 1. Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych,
 2. Pracownia urządzeń techniki komputerowej,
 3. Pracownia aplikacji internetowych i baz danych,
 4. Pracownia logistyki, gospodarki materiałowej i środków transportu.

Powyższe pracownie będą doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, tak aby kształcenie w zawodach technik informatyk i technik logistyk było zbliżone do warunków jakie można spotkać na stanowiskach pracy.

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW NA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WLKP.

Kursy zawodowe organizowane we współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy. Mają na celu  przekazanie uczniom specjalistycznej wiedzy, nabycie przez nich dodatkowych kwalifikacji/kompetencji, a tym samym zwiększą szanse uczniów   na zatrudnienie w zawodach deficytowych. Kursy zostaną dopasowane do indywidualnych predyspozycji i dotychczasowych umiejętności uczestników.  Udział uczniów w poszczególnych kursach będzie zgodny z ich indywidualną ścieżką rozwoju edukacyjno–zawodowego.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące kursy dla uczniów:

 • Kurs: Operacje bazodanowe w MS Excel,
 • Kurs: Laboratorium logistyczne,
 • Kurs: Programowanie aplikacji internetowych,
 • Kurs: Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego,
 • Kurs: Naprawa i diagnostyka laptopów,
 • Kurs: Zaawansowane metody programistyczne,
 • Kurs: CNC – obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Efekty:

 • nabycie umiejętności i  kwalifikacji przez minimum 20 uczniów biorących udział w  działaniach ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i  kreatywnych,
 • doposażenie Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego,
 • poznanie zasad i  warunków pracy przez minimum 46 uczniów uczestniczących w  stażach i  praktykach u  pracodawców z  lokalnego rynku,
 • dostosowanie pracowni języków obcych do potrzeb osób z niedosłuchem,
 • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez min. 5 nauczycieli uczestniczących w  kursach i  szkoleniach zawodowych oraz stażach i  praktykach zawodowych.

DZIAŁANIA INNOWACYJNE

W ramach zadania Pracownia logistyki, gosp. materiałowej i środków transportu zostanie doposażona w pełni zintegrowany system do zarządzania magazynem typu PICK-BY. Dzięki temu uczeń będzie miał możliwość poznania innowacyjnych systemów kompletacyjnych takich jak: Pick-by-ePaper, mobile Pick-by-Light, Pick-by-Light, Pick-by-Point, Pick-by-Watch, Pick-by-Scan.

WARTOŚĆ PROJEKTU  1.732.686,35 PLN

INFORMACJE O PROJEKCIE:

 • Koordynator projektu – mgr inż. Agnieszka Cwojdzińska, tel. 691724551
 • Biuro projektu w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy,
 • ul. Traugutta 1, 66-460 Witnica
 • tel.: 95  783 66 78,
 • e-mail: ksztalceniezawodowe@witnica.pl

Regulamin rekrutacji

Dane osobowe uczestnika projektu

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Wielkość czcionki
Kontrast