Niepełnosprawni

Osobą niepełnosprawną jest osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeśli uzyskała orzeczenie:
1) o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego ze stopni niepełnosprawności
2) o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów
3) o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Definicja z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych” z dnia 27 sierpnia 1997 r. /Dz. U. Nr 123, poz. 776 z 1997 r. z późn. zmianami/
Pełnomocnik do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyjmuje interesantów w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kostrzyńska 9 w Witnicy; pokój numer 8, tel: 95-751-51-83.
Godziny przyjęć pełnomocnika:
Poniedziałek 8.30-16.30
Wtorek – Piątek 7.00-15.00

Do zadań pełnomocnika min. należy:
Prowadzenie analizy potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych dotyczących:
a) możliwości dostępu do obiektów użyteczności publicznej;
b) dostępu do edukacji, leczenia, rehabilitacji i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia;
c) wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i przystosowanie posiadanych mieszkań do określonych form niepełnosprawności;
d) inicjowanie, realizowanie lub nadzorowanie realizacji programów oraz wszelkich form pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym.
e) pozyskiwanie funduszy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na środki celowe przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych wydaje następujące wnioski:
wnioski o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
wnioski o wydanie legitymacji osobie niepełnosprawnej
wnioski o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych z funduszów PFRON
wnioski o dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, komunikacyjnych i technicznych z funduszu PFRON
wnioski o dofinansowanie do środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych z funduszu PFRON
wnioski o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego z funduszów PFRON

Wielkość czcionki
Kontrast