SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU I WYNIKÓW KONSULTACJI PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA I GMINY WITNICA DO ROKU 2030

 

Witnica, dn. 2 sierpnia 2022 r.

 

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Witnica do roku 2030”

 

Zgodnie z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) przedstawia się sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Witnica do roku 2030” (dalej sprawozdanie). Sprawozdanie zawiera w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem. Sprawozdanie opublikowane zostanie na stronie internetowej Gminy i Miasta Witnica.

 

 1. Przedmiot konsultacji: „Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Witnica do roku 2030”, zwana dalej Strategią.
 2. Podstawa prawna: Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 3. Cel konsultacji: poznanie opinii i uwag:
 • mieszkańców Gminy Witnica;
 • sąsiednich gmin (Gmina Krzeszyce, Gmina Lubiszyn, Gmina Bogdaniec, Gmina Słońsk, Gmina Dębno, Gmina Kostrzyn nad Odrą – gmina miejska) i ich związków, partnerów społecznych i gospodarczych;
 • dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
 • dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 1. Termin konsultacji: 05.2022-30.06.2022.
 2. Podmiot przeprowadzający konsultacje: Burmistrz Miasta i Gminy Witnica.
 3. Formy konsultacji:
 • spotkanie konsultacyjne w dniu 30 maja 2022 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Witnica w sali konferencyjnej;
 • Uwagi można było składać drogą elektroniczną, drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Witnica lub bezpośrednio do Urzędu Miasta i Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica. Ankieta dostępna była w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Witnica;
 • uwagi ustne.
 1. Uczestnicy konsultacji: na spotkaniu konsultacyjnym udział wzięło 6 osób. Osoby te zostały wpisane na listę obecności uczestników konsultacji społecznych Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Witnica do roku 2030. Ankietę elektroniczną wypełniło 5 osób.
 2. Uwagi oraz ustosunkowanie się do nich:
 • wynikające z ankietyzacji elektronicznej – wpłynęło 5 ankiet. Wskazana została 1 uwaga:
 • zaproponowano dodatkowe zadanie pn. „budowa drogi w Mościcach”. Uwaga została przyjęta. W Strategii dodano nowe zadanie pn. „budowa drogi w Mościcach”.
 • wynikające z ankietyzacji papierowej – nie wpłynęła żadna ankieta.
 • pozostałe uwzględnione uwagi ustne:
 • należy przyporządkować zadania do celów operacyjnych. Uwaga została uwzględniona.
 • wynikające z otrzymanej informacji od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pismem z dnia 10.06.2022 r., znak SZ.RPP.603.68.2022.nk Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie wniósł uwag do projektu Strategii;
 • wynikające z otrzymanej informacji od Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pismem z dnia 29.06.2022 r., znak PO.RPP.603.225.2022.KP Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu wskazał następujące uwagi:
 • należy usunąć zadanie pn. „Warniki – Witnica II – rozbudowa prawostronnego wału rz. Warty – rozbudowa i doszczelnienie prawobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Warty oraz wykonanie budowli wałowych uszczelnienie korpusu wału bentomatą” – podmiot realizujący zadanie-Lubuski ZMiUW w Zielonej Górze, szacunkowe koszty realizacji-57 000 000,00 zł, źródło finansowania-środki Lubuskiego ZMiUW w Zielonej Górze, dotacje zewnętrzne – uwaga została uwzględniona;
 • należy dodać zadanie pn. „Warniki – Witnica II – rozbudowa prawostronnego wału rzeki Warty w km wału 16+900 do 11+900. Zakres inwestycji obejmuje: wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie prawostronnego obwałowania rzeki Warty w km wału 16+900 do 11+900, na odcinku rzeki odpowiednie w km 11,0 do 16,01 oraz wykonaniu budowli wałowych”, – podmiot realizujący zadanie-Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, szacunkowe koszty realizacji-61 392 400,00 zł, źródło finansowania- środki Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – uwaga została uwzględniona;
 • należy przeformułować zapis „Wszystkie jednolite części wód powierzchniowych są w złym stanie wód. Jedynie rzeka Witna i Jezioro Wielkie nie są zagrożone ryzykiem osiągnięcia celu środowiskowego i nie posiadają odstępstw natomiast pozostałe części wód są zagrożone nie osiągnięciem celu środowiskowego, dla których ustalono odstępstwo od osiągnięcia tego celu” na

„Wszystkie jednolite części wód powierzchniowych są w złym stanie wód. Jedynie rzeka Witna i Jezioro Wielkie nie są zagrożone ryzykiem osiągnięcia celu środowiskowego i nie posiadają odstępstw natomiast pozostałe części wód są zagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego, dla których ustalono odstępstwo od osiągnięcia tego celu” – – uwaga została uwzględniona;

 • należy przeformułować zapis „.Jednolita część wód podziemnych jest w dobrym stanie ilościowym ale słabym stanie chemicznym w związku z czym jest zagrożona odstępstwem ze względu na brak możliwości technicznych. „ na

„Jednolita część wód podziemnych jest w dobrym stanie ilościowym ale słabym stanie chemicznym w związku z czym jest zagrożona z uwagi na nieosiągnięcie celu środowiskowego oraz zostało jej przypisane odstępstwo do osiągnięcia celu środowiskowego ze względu na brak możliwości technicznych pozwalających na jego osiągnięcie.” – uwaga została uwzględniona;

 • należy dodać niniejsze informacje w Strategii w zakresie zagrożenia suszą:

Gmina Witnica położona jest w:

 • znacznej części na terenie ekstremalnie zagrożonym występowaniem suszy atmosferycznej i częściowo na terenie silnie zagrożonym występowaniem suszy atmosferycznej;
 • całości na terenie umiarkowanie zagrożonym występowaniem suszy hydrologicznej;
 • całości na terenie ekstremalnie zagrożonym występowaniem suszy rolniczej;
 • całości na terenie słabo zagrożonym występowaniem suszy hydrogeologicznej.

Gmina Witnica klasyfikuje się zatem jako obszar silnie zagrożony suszom – uwaga została uwzględniona;

 • wynikające z otrzymanej informacji od Burmistrza Dębna. Pismem z dnia 13.06.2022 r., znak PiR.033.2.2022 Burmistrz Dębna pozytywnie zaopiniował projekt Strategii. Mając na uwadze charakter planowanych inwestycji Burmistrz Dębna w imieniu Gminy Dębno zasugerował podjęcie działań inwestycyjnych związanych z remontem odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych w Gminie Witnica tj.  nr 1388F Witnica-Mosina do granicy województwa oraz drogi nr 1385F Dąbroszyn do granicy województwa.

Powyżej przedstawiona uwaga jest zasadna i potrzebna. Burmistrz Miasta i Gminy Witnica będzie podejmował wszelkie czynności, aby drogi powiatowe przechodzące przez teren Gminy Witnica były remontowane. Uwaga została przyjęta. W Strategii dodano nowe zadanie pn. „podjęcie działań inwestycyjnych związanych z remontem odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych w Gminie Witnica tj. nr 1388F Witnica-Mosina do granicy województwa oraz drogi nr 1385F Dąbroszyn do granicy województwa”.

 • wynikające z otrzymanej informacji od Wójta Gminy Bogdaniec. Pismem z dnia 30.05.2022 r., znak RIT-6720.3.2022.MG. Wójta Gminy Bogdaniec zaopiniował projekt Strategii bez uwag.

Od pozostałych jednostek, do których wysłano prośbę o opinię w trakcie konsultacji społecznych nie wpłynęły wiadomości zwrotne, co oznacza tzw. zgodę milczącą.

 1. Nowe zadania: w wyniku konsultacji społecznych, do Strategii włączono 2 nowe zadania:
 • „podjęcie działań inwestycyjnych związanych z remontem odcinków dróg powiatowych zlokalizowanych w Gminie Witnica tj. nr 1388F Witnica-Mosina do granicy województwa oraz drogi nr 1385F Dąbroszyn do granicy województwa”;
 • „budowa drogi w Mościcach”.

 

 1. Najważniejsze zadania: jednym z pytań w przeprowadzonej ankiecie w ramach konsultacji społecznych Strategii było pytanie nr 1 „Proszę ocenić i uzasadnić konieczność realizacji wymienionych w „Strategii…” zadań szczegółowych przewidzianych do realizacji w ramach „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Witnica do roku 2030”. Spośród wymienionych zadań szczegółowych w „Strategii” na str. 30-34 proszę wybrać 5 najważniejszych zadań do realizacji do roku 2030 r.”

Spośród wszystkich zebranych ankiet otrzymano następujące odpowiedzi:

 1. Przebudowa drogi gminnej nr 103941F – ul. Wiosny Ludów w Witnicy
 2. Uregulowanie organizacji ruchu na ul. Sikorskiego z przebudową istniejącego systemu komunikacji celem utworzenia ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych i bezpiecznych przejść dla pieszych w tym dostosowania układu dla osób niepełnosprawnych
 3. Budowa wodociągu w Mościczkach, Białczyku, Białczu
 4. Uregulowanie organizacji ruchu na ul. Gorzowskiej i Kostrzyńskiej w Witnicy z przebudową istniejącego systemu komunikacji celem utworzenia ścieżek rowerowych, miejsc parkingowych i bezpiecznych przejść dla pieszych w tym dostosowania układu dla osób niepełnosprawnych
 5. Budowa parkingów samochodowych w miejscach często użytkowanych
 6. Przebudowa ulicy Gorzowskiej w Kamieniu Wielkim

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, iż procedura konsultacji społecznych Strategii została przeprowadzona i zakończona. Dalszym etapem prac nad Strategią będzie przesłanie jej do opiniowania do:

 • Zarządu Województwa Lubuskiego;
 • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim;
 • Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim.
Wielkość czcionki
Kontrast