Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Mieszkańcy Gminy Witnica mogą oddać swoje śmieci poprzez segregację u źródła ich powstania – „w domu” lub w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK) 

Przekazanie odpadów u źródła ich powstania: Odpady wymienione poniżej, a  powstałe na nieruchomościach zamieszkałych, odbierane są bezpośrednio z  tych nieruchomości:

a) odpady zmieszane (nieselektywnie zbierane),
b) odpady selektywnie zbierane, takie w szczególności jak:
– szkło,
– tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
– odpady ulegające biodegradacji,
– papier.

Przekazanie odpadów do PSZOK:

Nieodpłatne odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, nie wymienionych powyżej, odbywa się w  punkcie selektywnego ich zbierania i  dotyczy w  szczególności:

a) odpadów wielkogabarytowych,
b) odpadów remontowo-budowlanych,
c) opon,
d) odpadów zielonych,
e) produktów leczniczych farmaceutycznych i weterynaryjnych,
f) chemikaliów, w tym farb, rozpuszczalników, olei odpadowych itp.,
g) zużytych baterii i akumulatorów,
h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w tym wszelkiego rodzaju lamp żarowych, halogenowych, świetlówek, innych sprzętów będących na wyposażeniu gospodarstw domowych,
i) tekstyliów, w tym ubrania,
j) opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych.

Nie będą przyjmowane do PSZOK odpady, których ilość sugerowałaby, że pochodzą z działalności gospodarczej. Odpady powstające z gospodarstw rolnych powyżej 20ha są traktowane jako odpady pochodzące z działalności gospodarczej.

Mieszkańcy Gminy Witnica są obowiązani we własnym zakresie dowieść odpady do PSZOK w  zależności od potrzeb,  z częstotliwością zapobiegającą ich zaleganiu na nieruchomości.

 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Lokalizacja:
Białczyk (okolice oczyszczalni ścieków)

Godziny otwarcia:
poniedziałek – nieczynne,
wtorek – sobota od godz. 07:00 do 15:00.

 

Wielkość czcionki
Kontrast