Ścieki

MIEJSKA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W BIAŁCZYKU

Oczyszczalnię wybudowano według patentu polskiej firmy Biogradex, autorstwa inż. Andrzeja Gólcza. Jest ona oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z możliwością chemicznego wspomagania usuwania fosforu. Pierwszy blok oczyszczalni o wydajności 1000 m3/dobę oddany został do użytku w 2000 roku. Drugi blok, o wydajności docelowej 1400 m3/dobę właśnie rozpoczął swą pracę. Generalnym wykonawcą były firmy Infra (roboty budowlane) oraz Biogradex (roboty technologiczne).

Proces oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych jest przepływowy, na drodze biologicznej. Technologia ta znacznie intensyfikuje proces oczyszczania, a jednocześnie pozwala zwiększyć obciążenie osadników zwiększoną ilością osadu suchą masą bez żadnych negatywnych konsekwencji. Jakość ścieków oczyszczonych spełnia najwyższe kryteria z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Oczyszczalnie tego typu są bardzo odporne na wahania ładunków w napływie jak i wahanie samych napływów (deszcze, wody roztopowe, itp.).

Z nowatorską technologią współpracują najnowocześniejsze urządzenia wspomagające proces oczyszczania ścieków, takie jak:

– urządzenia badające/monitorujące w trybie on-line parametry fizyko-chemiczne ścieków oczyszczonych;

– sita bębnowe odpowiadające za separację elementów stałych – mechanicznych z płukaniem skratek wodą, co powoduje usunięcie z elementów stałych ładunku biologicznego, który następnie jest oczyszczany;

– w pełni zautomatyzowana stacja zlewczą ścieków z urządzeniem separującym elementy stałe, przyjmująca ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi, automatycznie odcinająca dopływ ścieków, gdy urządzenie monitorujące stwierdzi niewłaściwe parametry ścieków dowożonych, np. wysokie pH;

– linia higienizacji osadu z automatycznym wapnowaniem sprasowanego osadu;

– prasy odwadniające osad, taśmowa i ślimakowa;

– dmuchawy pracujące automatycznie w oparciu o dostarczone przez sondy dane o ilości tlenu w poszczególnych komorach;

– płuczka piasku;

– pompy próżniowe;

Sam proces oczyszczania ścieków jest w pełni zautomatyzowany, co oznacza, iż operator oczyszczalni jednym kliknięciem może z pulpitu komputera sterować całym procesem oczyszczania ścieków oraz każdym, dowolnym urządzeniem technicznym. Napływ ścieków spławnych jest też kontrolowany poprzez monitoring 19. przepompowni ścieków i 4. tłoczni rozmieszczonych w całej Gminie Witnica. Sterowanie przepompowniami a także tłoczniami ścieków może dokonywać się z każdego miejsca na świecie poprzez łącza internetowe. Cały obiekt oczyszczalni objęty jest monitoringiem wizualnym oraz systemem alarmowym.

Rozbudowa oczyszczalni o nowy reaktor i jednocześnie modernizacja pierwszego bloku oczyszczalni pozwoli na zaspokojenie potrzeb oczyszczania ścieków dla Gminy Witnica na najbliższe 15-20 lat, co oznacza, iż w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej Gmina Witnica wybiegła daleko w przyszłość.

OBOWIĄZEK PODŁĄCZENIA NIERUCHOMOŚCI DO SIECI KANALIZACYJNEJ

UWAGA! Zgodnie z art. 5. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Na terenach, gdzie nie znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, właściciele nieruchomości zobowiązani są wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych.

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIORU I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Zgodnie z art. 8. 1. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2005.236.2008 ze zm.) wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

– imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);

– określenie przedmiotu i obszaru działalności;

– określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;

– informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem;

– proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności;

– określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.

Wniosek o udzielenie zezwolenia w ww. zakresie można pobrać ze strony internetowej www.eurzad.witnica.pl lub w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Witnica.

Wykaz podmiotow odbierających nieczystości ciekłe z terenu gminy:

Miejskie Zakłady Komunalne Sp. z o.o.

ul. Kos. Mirosławskich 1,

66-460 Witnica

Tel. (095)721-64-68; (095)751-50-21

PPUK-T Efekt

ul. Piaskowa 6,

66-460 Witnica,

Tel. (095) 751-61-09; (095)751 61 09

DOFINANSOWANIE BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

W dniu 24 listopada 2011 r. Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Witnica.

UCHWAŁA Nr XX/99/2011 RADY MIEJSKIEJ w WITNICY z dnia 24 listopada 2011 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Witnica.

Treść uchwały do pobrania ze strony internetowej www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej www.eurzad.witnica.pl oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica.

Zgodnie z podjętą uchwałą dotacja celowa może być udzielana:

1) podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w szczególności:

a) osobom fizycznym,

b) wspólnotom mieszkaniowym,

c) osobom prawnym,

d) przedsiębiorcom;

2) jednostkom sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

O dotację celową mogą ubiegać się podmioty wymienione w §2 ust. 1, dla których nie zaplanowano budowy kanalizacji sanitarnej. Dotacja celowa będzie udzielana jednorazowo i wynosić będzie do 50% kosztów budowy wynikających z przedłożonych rachunków lub faktur, nie więcej jednak niż 2.000 zł.

Wniosek o dotację celową składa się do Burmistrza Miasta i Gminy Witnica w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym będzie udzielana dotacja. Realizacja zatwierdzonych wniosków uzależniona będzie od wysokości środków finansowych w budżecie gminy na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w danym roku budżetowym. Pierwszeństwo w zakresie udzielenia dotacji z zarezerwowanych w budżecie środków finansowych ustalane będzie na podstawie daty złożenia kompletnego wniosku.

Wielkość czcionki
Kontrast