Ochrona środowiska

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Witnica uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 oraz art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2022 r., poz. 1549) osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które w skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2  robót  i  obiektów  budowlanych  trwale związanych  z  gruntem,  mających  wpływ na  zmniejszenie  retencji  przez   wyłączenie  więcej   niż  70%  powierzchni   nieruchomości
z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej zobowiązane są do uiszczania opłaty za usługi wodne.

Definiując pojęcie „powierzchni biologicznie czynnej” należy posłużyć się definicją „terenu biologicznie czynnego” zawartego w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225) przez który należy rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych powierzchni zapewniających naturalną wegetację roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Ustalenie wysokości  opłat następuje  po złożeniu  oświadczeń podmiotów obowiązanych do uiszczenia opłat za usługi wodne na podstawie których Burmistrz nalicza wysokość opłaty  i   informuje   podmioty o obowiązku   jej uiszczenia. Podmiot obowiązany wnosi  opłatę  na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Witnica w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację o ustaleniu wysokości opłaty za usługi wodne.

Wysokość    opłaty   za    wyżej   wymienioną    usługę   jest   uzależniona    odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej, zgodnie z art. 270 ust. 7 cytowanej ustawy. Natomiast sposób naliczania opłaty za powyższą usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ustawy, jednoznacznie wskazując, iż wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne dotyczące zmniejszenia naturalnej retencji terenowej reguluje natomiast § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2473), zgodnie z którym wynoszą one:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
 3. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
 4. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
 5. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych
  z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Wpływy z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji stanowić będą w 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.

W związku z  powyższym,  podmioty  zobowiązane  do  ponoszenia  powyższej opłaty proszone są o złożenie w terminie30  dni  od  dnia  w  którym  upływa  dzień przypadający na koniec każdego kwartału, oświadczenia zawierającego dane umożliwiające weryfikację obowiązku  uiszczenia  opłaty  retencyjnej. Oświadczenie należy złożyć w biurze podawczym urzędu bądź  przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica lub przekazać za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej – ePUAP na adres: /umigwitnica/SkrytkaESP.

Oświadczenie jest dostępne w formie elektronicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Witnica w zakładce: Ochrona Środowiska/Informacje.

 

Wielkość czcionki
Kontrast