CZG-12

CELOWY ZWIĄZEK GMIN

Pomysł wspólnego rozwiązywania problemu gospodarki odpadami w ramach współpracy gmin narodził się w październiku 1996 roku. Gminy – założyciele: Cybinka, Dębno, Górzyca, Kostrzyn n/O, Krzeszyce, Lubniewice, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Sulęcin, Słońsk, Torzym, Witnica – zjednoczyły swoje siły i fundusze dla zrealizowania wspólnego celu wprowadzenia Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami. Począwszy od 22 grudnia 1997 roku przedsięwzięcie to jest prowadzone i realizowane przez Celowy Związek Gmin CZG-12, który zgodnie ze statutem Związku zajmuje się: gospodarką odpadami, powszechną edukacją społeczeństwa, wprowadzeniem segregacji „u źródła”, rekultywacją starych gminnych wysypisk. W ramach natomiast efektu ostatecznego od marca 2003 roku w pełni funkcjonuje wybudowany w Długoszynie (gm. Sulęcin) Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych (ZUOK), który obecnie obsługuje ponad 150 000 mieszkańców z terenu 15 gmin CZG-12 (do Związku dołączyły gminy: Łagów i Bledzew)
KOMPLEKSOWY REGIONALNY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI- wprowadzany przez Celowy Związek Gmin CZG-12 na terenie Gmin Cybinka, Dębno, Górzyca, Kostrzyn, Krzeszyce, Lubniewice, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Sulęcin, Słońsk, Torzym, Witnica obejmował edukację ekologiczną
pilotaż- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów
inwestycję – budowę wspólnego dla Gmin Związku Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych
rekultywację – zamknięcie wszystkich gminnych starych nie spełniających norm składowisk
Obecnie przedsięwzięcie to prowadzone i realizowane jest przez Celowy Związek Gmin CZG-12, który zgodnie ze statutem Związku zajmuje się gospodarką odpadami, powszechną edukacją społeczeństwa, segregacją odpadów „u źródła” i rekultywacją starych gminnych składowisk. W ramach zaś efektu ostatecznego funkcjonuje wybudowany w 2003 r. dla wszystkich gmin Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie.
Prace nad powołaniem Związku CZG-12
Doprowadzenie do obecnego stanu wymagało sporej dyscypliny i dobrego zorganizowania. Projekt wymagał wielu spotkań, dyskusji i prób stworzenia koncepcji KRPGO – przełożenia tej koncepcji na język pomysłów i zamierzeń. Wspólne zadanie wydawało się tym trudniejsze, że było awangardowe wśród tej tematyki w naszym kraju. Sam pomysł podyktowało nasze samorządowe życie. Jest to bowiem wypełnianie ustawowych zadań gmin , tyle że w sposób wspólny, kompleksowy, nowoczesny i – tańszy. Tu także przydały się doświadczenia minionych lat, które nauczyły nas, że w gospodarce odpadami racjonalne działanie musi mieć charakter ponadgminny i dobrze by było, żeby gminy razem ze sobą współpracowały w tej dziedzinie i szanowały wzajemnie swój dorobek. Po dokonaniu sondaży i po pierwszych dyskusjach powstał początkowy projekt obejmujący swym zasięgiem sukcesywnie 7, 10 13, a obecnie 15 gmin. Dla tych gmin członkowskich „Ekolog Systems” z Poznania opracował wstępny projekt Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami. Program ten początkowo był tylko hasłem, za którym kryło się wiele szczegółów, w tym przede wszystkim finansowych. Każda z przystępujących do programu gmin miała swój indywidualny rodzaj oczekiwań i musiała zabezpieczyć dobrze pojęty interes swoich mieszkańców. Dla dobra przedsięwzięcia ustaliliśmy kalendarium spotkań w każdej z gmin według kolejności alfabetycznej, celem wyjaśniania rodzących się na bieżąco wątpliwości – przedstawienia nowych zagadnień i projektów. Niestety pierwsze dla 12 gmin spotkanie, które odbyło się w Cybince, zgromadziło tylko część zainteresowanych gmin – stąd też dyskusje wydawały się mieć charakter wygasający. Kilka osób myślało wówczas, że być może na dyskusjach się skończy – jak w przypadku kilku, czy kilkunastu innych dobrych pomysłów. Spróbowaliśmy jednak kontynuować podjęte „dzieło”. Omówiliśmy konieczność podejmowania przez gminy uchwał wiążących się z nadaniem naszej współpracy ram bardziej ścisłych oraz z jej zinstytucjonalizowaniem. Zmierzając do objęcia tematu w sposób bardziej kompleksowy, aby jednocześnie owładnąć chaos spotkań międzygminnych, postanowiliśmy dokonać wyboru grupy inicjatywnej, która nadawałaby ton całemu przedsięwzięciu – wówczas jeszcze nieformalnemu. Dnia 26 października 1996 r. w Urzędzie Miejskim w Sulęcinie powołano Centrum Koordynacyjne Programu (CKP), które miało za zadanie dopilnować prawidłowego funkcjonowania całego programu. Centrum Koordynacyjne Programu społecznie dbało o harmonogram spotkań, załatwiało bieżące sprawy i torowało drogę całemu przedsięwzięciu. Decyzje strategiczne pozostawały natomiast w gestii przedstawicieli wszystkich gmin. CKP na podstawie udzielonego pełnomocnictwa negocjowało warunki umowy dotyczące wykonania przez firmę Ekolog Systems trzech kolejnych opracowań:
Analiza formalno-strukturalna organizacji wspólnej gospodarki odpadami
Koncepcja techniczno-ekonomiczna zakładu utylizacji odpadów
Koncepcja programu edukacji ekologicznej społeczeństwa wraz z pilotażem segregacji
w sprawie woli przystąpienia Gmin do prac zmierzających do utworzenia Regionalnego Systemu Gospodarki Odpadami,
Obecnie Związek tworzy dużą jednostkę terytorialną, za którą stoi już 15 samorządów, która dla tego typu przedsięwzięć spełnia kryteria ekonomiczne i ludnościowe. Decyzją Zgromadzenia Związku z dnia 27 września 2005 r. do struktur CZG-12 zostały przyjęte 2 nowe gminy członkowskie: gmina Bledzew oraz gmina Łagów.
w sprawie przyjęcia Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12
CKP przygotowało projekty uchwał w następujących sprawach: 30 czerwca 1997r. w Ośnie Lubuskim na I Sesji Zgromadzenia Związku Centrum Koordynacyjne zakończyło prace, ulegając samorozwiązaniu, po w pełni wykonanym zadaniu i osiągnięciu zamierzonego celu – powołaniu Celowego Związku Gmin CZG-12.
w sprawie woli przystąpienia do związku Międzygminnego pod nazwą Celowy Związek Gmin CZG-12
W dniu 19 grudnia 2014 roku w Długoszynie odbyło się posiedzenie Zgromadzenia Związku Międzygminnego Celowy Związek Gmin CZG-12, w czasie którego wybrano władze Związku.
Na Przewodniczącego Zgromadzenia Celowego Związku Gmin CZG-12 wybrano Pana Dariusza Ejcharta, natomiast na Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia Związku wybrano p. Tomasz Jaskułę. Podczas posiedzenia dnia 18 lutego 2015 r. podjęto Uchwałę nr 297 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Celowy Związek Gmin CZG-12 w sprawie wyboru Członków Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12.
Przeprowadzono również wybory na Przewodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12, którym został p. Tadeusz Pietrucki oraz na Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12, którym został p. Andrzej Kuczera. Na Członków Zarządu Celowego Związku Gmin CZG-12 wybrano: p. Piotra Downara, p. Marię Pakos oraz p. Piotra Jacykowskiego. Uchwałą nr 297 Zgromadzenia Związku Międzygminnego Celowy Związek Gmin CZG-12 powołano Komisję Rewizyjną w składzie:

– Członek – Przemysław Jocz,
– Członek – Marek Kołodziejczyk,
– Członek – Grzegorz Zawadzki,
– Członek – Tomasz Przybył.

Kontakt

Celowy Związek Gmin CZG-12
Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin
e-mail: czg12@kki.pl
tel. (095) 755 93 71-72
fax(095) 755 93 73
strona www http://www.czg12.pl

Wielkość czcionki
Kontrast