Burmistrz

BURMISTRZ

Agnieszka Chudziak 

Sekretariat Burmistrza

tel. +48 (95) 721 64 40
fax. +48 (95) 751 52 18

Do zadań i kompetencji Burmistrza należą wszystkie zadania określone w ustawach i innych przepisach prawnych dla organu wykonawczego Gminy. Burmistrz może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swojej właściwości Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi. Do kompetencji Burmistrza jako kierownika Urzędu należy w szczególności:
1) sprawowanie kontroli zarządczej;
2) nadawanie Urzędowi Regulaminu, jego zmiana i uchylanie;
3) wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych, w tym dotyczących wewnętrznego porządku i organizacji pracy Urzędu w zakresie nieobjętym Regulaminem;
4) wykonywanie wobec pracowników Urzędu czynności z zakresu prawa pracy, stosownie do przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych;
5) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
6) udzielanie imiennych upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Burmistrza;
7) powierzanie Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi wykonywania zadań Gminy w jego imieniu;
8) zatwierdzanie zakresów zadań i kompetencji pracowników Urzędu;
9) rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych między komórkami i pracownikami Urzędu;
10) rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Urzędu;
11) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
12) wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań  z ich wykonania;
13) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;
14) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością;
15) powoływania i odwoływania:
a) Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych,
b) Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.
16) bezpośrednie nadzorowanie pracy:
a) Zastępcy Burmistrza,
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) Doradcy Burmistrza,
e) Wydziału Finansów i Budżetu,
f) Urzędu Stanu Cywilnego,
g) Straży Miejskiej,
h) Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
i) Sprawy obronne, zarzadzanie kryzysowe i p.poż.,
j) Audytu i kontroli,
k) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy,
l) Miejskich Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. w Witnicy.

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Roman Urbaniec

tel. +48 (95) 721 64 40
fax. +48 (95) 751 52 18

Zastępca Burmistrza pod nieobecność Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania, polecenia lub działania z upoważnienia Burmistrza.  Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1) pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Burmistrza w zakresie jego uprawnień;
2) działanie w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza;
3) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w zakresie objętym upoważnieniem Burmistrza;
4) na polecenie Burmistrza składanie Radzie okresowych sprawozdań z działalności Burmistrza oraz z wykonania uchwał Rady;
5) określanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników bezpośrednio podległych;
6) zapewnianie kompleksowości rozwiązywania problemów wynikających z zadań Rady oraz podległych komórek organizacyjnych;
7) wykonywanie wobec Burmistrza wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za wyjątkiem spraw dotyczących wynagrodzenia oraz związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy;
8) dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych;
9) współpraca z podmiotami prawa handlowego, w których Gmina ma swoje udziały, nadzór właścicielski;
10) bezpośredni nadzór nad pracą:
a)      Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa,
b)      Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu,
c)      Wydziału Inwestycji,
d)      Miejskiego Domu Kultury w Witnicy,
e)      Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy,
f)        Placówek oświatowych.

SEKRETARZ

Urszula Sawicka

tel. +48 (95) 721 64 44
fax. +48 (95) 751 52 18
sekretarz@witnica.pl

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) opracowanie projektów zmian regulaminu;
2) opracowanie projektów podziału wydziałów na stanowiska pracy;
3) nadzór nad opracowaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy;
4) nadzór nad realizacją zadań poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk;
5) kontrola wewnętrzna samodzielnych stanowisk i wydziałów;
6) nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
7) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie;
8) nadzorowanie zgłaszania przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu zbiorów danych osobowych do GIODO;
9) opracowanie i nadzorowanie przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie;
10) nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych;
11) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;
12) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał;
13) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w urzędzie, zakupem środków trwałych;
14) koordynacja i nadzór spraw związanych z wyborami i spisami;
15) nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń biurowych;
16) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza z wyłączeniem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia;
17) udzielanie urlopów pracownikom;
18) organizowanie naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie;
19) koordynacja i nadzór nad służbą przygotowawczą kandydatów na urzędników samorządowych;
20) organizacja przeprowadzenia oceny pracowników Urzędu;
21) poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów mających związek ze sprawą prowadzoną w Urzędzie;
22) nadzór nad Wydziałem Organizacyjnym, Informatykiem i Samodzielnym stanowiskiem ds. Promocji;
23) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 

SKARBNIK

Magdalena Myśko

tel. +48 (95) 721 64 50
fax. +48 (95) 751 52 18
skarbnik@witnica.pl

Do zadań Skarbnika należy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
4) współdziałanie w opracowaniu budżetu;
5) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej;
6) nadzór nad Wydziałem Finansów i Budżetu;
7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnienia Burmistrza.

Wielkość czcionki
Kontrast