Wywóz odpadów – informacje

1. Sposób gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Witnica:

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie gminy Witnica obowiązuje wyłącznie segregacja odpadów komunalnych. Obowiązkowa segregacja tyczy się wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym firm, które prowadzą na terenie Gminy Witnica działalność gospodarczą. W przypadku niesegregowania odpadów komunalnych nalicza się w drodze decyzji administracyjnej karę.

2. Kompostownik

Właściciele nieruchomości zamieszkałych (dotyczy domków jednorodzinnych), którzy posiadają przydomowy kompostownik mają możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1,00 zł od wysokości miesięcznej stawki obowiązującej na terenie Gminy Witnica od osoby. Zwolnienie następuje od miesiąca, w którym została prawidłowo złożona deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

3. Metody naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Witnica.

Jest to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięcznej stawki opłaty za osobę.

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość stawki opłaty za osobę w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wynosi 26,00 zł. W razie braku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych nalicza się od osoby w drodze decyzji administracyjnej karę w wysokości dwukrotnej miesięcznej stawki obowiązującej na terenie Gminy Witnica, która wynosi 52,00 zł.

4. Terminy płatności:

Na terenie Miasta i Gminy Witnica ustalono obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie do dnia 15-tego każdego następnego miesiąca kalendarzowego.  Opłatę można uregulować przelewem na rachunek bankowy Gminy Witnica. W zamian za opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Witnica odbiera każdą ilość odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych.

5. Pojemniki, worki:

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki na odpady zmieszane. Dodatkowo informujemy, że przedsiębiorca, który jest wyłaniany w drodze przetargu i aktualnie świadczy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, ma obowiązek umożliwienia dla Państwa zakupu lub wydzierżawienia w/w pojemników.

Gmina Witnica w ramach miesięcznej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, za pośrednictwem przedsiębiorstwa obsługującego gospodarkę odpadami w gminie, dostarczy właścicielom nieruchomości worki do segregowania odpadów komunalnych. W Przypadku nieruchomości, w których system workowy z przyczyn praktycznych nie będzie mógł być zastosowany (np. budynki wielolokalowe) właściciele tych nieruchomości deklarujący segregowanie odpadów, mają obowiązek wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki do segregowania odpadów komunalnych.

6. Odbieranie odpadów komunalnych prowadzone jest z określoną częstotliwością:

  • odpady komunalne zmieszane – co dwa tygodnie
  • odpady selektywne – co dwa tygodnie
  • bioodpady – raz w tygodniu
  • odpady problemowe – 6 razy w roku

7. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka, opon rolniczych, opon od ciągnika, przyczep, powstających w gospodarstwach domowych nie będących odpadami komunalnymi.

Odpady rolnicze typu- siatki po balotach, sznurek, folie po kiszonce, worki big-bag, opony rolnicze, które zalegają w wielu gospodarstwach rolnych oraz odpady nie będące komunalnymi typu: opony od ciągnika lub przyczep są przyjmowane za odpowiednią opłatą w:

  • CZG12– Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin, tel.: 95 755 93 71,
  • ZUO– International ul. Słubicka 50, Kunowice (nie przyjmują opon rolniczych ani opon od ciągnika, przyczep), tel.: 693 196 338,
  • Inneko– ul. Małyszyńska 180, Gorzów Wielkopolski, tel.: 95 722 53 85 wew. 21.

Szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów są dostępne w poniższym załączniku, w zakładce ,,Harmonogram odbioru odpadów” oraz w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Witnicy przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6. Poniżej zamieszczamy także deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także druk oświadczenia w przypadku gdy zmieni się liczba zamieszkujących w naszym domu.

8. Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Witnica
Od 1 stycznia 2021 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Witnica odbiera firma ZUO International Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słubicka 50, Kunowice, 69-100 Słubice oraz firma EKO-MYŚL Sp. z o.o. z siedzibą w Dalsze 36, 74-300 Myślibórz.

HARMONOGRAM ODPADÓW PONIŻEJ

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW  W 2023 ROKU MIASTO

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW  W 2023 ROKU WIOSKI

http://witnica.pl/promocja/HARMONOGRAM_WITNICA_2022_MIASTO.pdf

http://witnica.pl/promocja/HARMONOGRAM_WITNICA_2022_WIOSKI.pdf

Oświadczenie

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Regulamin PSZOK:   http://witnica.pl/promocja/Regulamin_PSZOK.pdf

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica

 

Wielkość czcionki
Kontrast