Witnica leży na współczesnym polsko-niemieckim pograniczu. 17 stycznia 1998 roku powołano Polsko Niemieckie Stowarzyszenie Eucatio Pro Europa Viadrina. W nazwie educatio zawarliśmy wolę przyczyniania się do polepszania wzajemnych stosunków, a w członie ostatnim preferowany zakres terytorialny naszych oddziaływań – euroregion Pro Europa Viadrina.

Członkami stowarzyszenia są nie tylko mieszkańcy Miasta i Gminy Witnica, ale Euroregionu oraz Berlina i innych dalszych miejscowości Polski i Niemiec.

Stowarzyszenie jest inicjatorem licznych przedsięwzięć wynikających ze zobowiązań statutowych. Niektóre dokumentują zamieszczone w folderze zdjęcia.

 

 

Witnica liegt im heutigen deutsch-polnischen Grenzgebiet. 17. Januar 1998 der Deutsch-Polnische Verein Educatio Pro Europa Viadrina gegründet. In der Bezeichnung Educatio haben wir den Willen ausgedrückt, zur Verbesserung der gegenseitigen Beziehungen beizutragen, und im letzten Teil des Namens den bevorzugten territorialen Bereich unseres Wirkens, die Euroregion Pro Europa Viadrina.

Mitglieder unseres Vereins sind nicht nur Bewohner der Stadt und Gemeinde Witnica, sondern auch der Euroregion und Berlins sowie anderer polnischer und deutscher Ortschaften.

Der Verein ist Initiator zahlreicher Vorhaben, die sich aus seinen satzungsmäßigen Zielen ergeben. Einige davon werden durch die im Faltblatt enthaltenen Fotos dokumentiert.

 

 

PL DE
Statut  Satzung
Sprawozdanie z działalności za 2018-2021 Rechenschaftsberichtfür die Jahre 2018 – 2021
Plan pracy na 2022 rok Arbeitsplan für das Jahr 2022
Plan pracy na 2023 rok Arbeitsplan für das Jahr 2023
Aktualności Aktuelles
Zaproszenia Einladungen
Kontakt Kontakt

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast