Plany pracy

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ NA 2019 R.

LP DATA TEMATYKA MATERIAŁY

PRZYGOTOWUJE

1. Luty

2019 r.

1. Uchwalenie planu pracy Rady Miejskiej w Witnicy na rok 2019.

2. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Witnicy na rok 2019.

3. Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Witnicy na rok 2019.

4. Podjęcie uchwał.

5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

 

Przewodniczący Komisji

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Burmistrz

2. Marzec

2019 r.

1. Sprawozdanie z działalności gminnych jednostek organizacyjnych za rok 2018 r.:
– Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
– Środowiskowy Dom Samopomocy,- Dzienny Dom Pobytu Senior Wigor.

2. Sprawozdanie z działalności instytucji kultury:

– Miejski Dom Kultury,

– Miejska Biblioteka Publiczna.

3. Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr XLV/236/2013 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia 23 maja 2013r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych, zamieszkałych na terenie Gminy Witnica.

4. Podjęcie uchwał.

5. Sprawy bieżące.

Kierownicy jednostek organizacyjnych

 

 

 

Dyrektorzy instytucji kultury

 

Kierownik MGOPS

3. Kwiecień 2019 r. 1. Sprawozdanie z działalności Miejskich Zakładów  Komunalnych Sp. z. o. o. w Witnicy za 2018 r.

2. Podjęcie uchwał.

3. Sprawy bieżące.

Prezes MZK Sp. z. o. o. w Witnicy

Burmistrz

4. Maj

2019 r.

1. Sprawozdanie z realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2018 roku.

2. Podjęcie uchwał.

3. Sprawy bieżące.

Burmistrz
5. Czerwiec
2019 r.
1. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.

2. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Witnica.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.

4. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Witnica z tyt. wykonania budżetu za rok 2018.

5. Podjęcie uchwał.

6. Sprawy bieżące.

Burmistrz
6. Wrzesień

2019 r.

1. Przyjęcie informacji z realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku.

2. Podjęcie uchwał.

3. Sprawy bieżące.

Burmistrz
7. Październik

2019 r.

1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych

złożonych przez radnych, pracowników UMiG Witnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych podległych gminie.

2. Raport o stanie oświaty w gminie Witnica.

3. Podjęcie uchwał.

4. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Rady

Burmistrz

8. Listopad

2019 r.

1. Uchwalenie stawek podatkowych na 2020 rok.

2. Podjęcie uchwał.

3. Sprawy bieżące.

Burmistrz
9. Grudzień

2019 r.

1. Uchwalenie Budżetu Miasta i Gminy Witnica na 2020 r.

2. Uchwalenie planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Witnicy na 2020 rok.

3. Podjęcie uchwał.

4. Sprawy bieżące.

Burmistrz

 

Wielkość czcionki
Kontrast