Projekty edukacyjne

Gmina Witnica realizuje projekt dofinansowany z   Europejskiego Funduszu Społecznego pn.„Modernizacja kształcenia zawodowego w  Gminie Witnica”.

Projekt realizowany jest w  formule partnerstwa z  następującymi podmiotami:

 • Akademia im. Jakuba z  Paradyża w  Gorzowie Wielkopolskim
 • Konsorcjum Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa  w Gorzowie Wlkp.  i  Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska  

Cel projektu

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia zawodowego w  Gminie Witnica poprzez podniesienie poziomu wiedzy i  kompetencji 300 uczniów i  5 nauczycieli Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy poprzez udział  w kursach, szkoleniach i stażach/praktykach zawodowych oraz zintegrowanie kształcenia zawodowego z  rynkiem pracy do 30.06.2022.

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020: „Zwiększenie zdolności do zatrudniania uczniów szkół i  placówek oświatowych kształcenia zawodowego”.

Dla kogo kierowany jest projekt ?

Uczniowie i  nauczyciele przedmiotów zawodowych z Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy.

Zakres wsparcia

WSPARCIE EDUKACYJNO-ZAWODOWE UCZNIÓW

 1. Każdy uczeń weźmie udział w  doradztwie, podczas którego zdiagnozowane zostaną jego indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz predyspozycje osobowe. Na tej podstawie dla każdego ucznia zostanie przygotowany INDYWIDUALNY PLAN DORADZTWA (IPD).
 2. Doradztwo zawodowe – Kształtowanie kompetencji interpersonalnych – trening interpersonalny,
 3. Doradztwo zawodowe – Umiejętności przedsiębiorcze,
 4. Doradztwo zawodowe – Trening kreatywności i innowacyjności.

Wsparcie edukacyjno-zawodowe uczniów organizowane jest we współpracy z Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska   (http://szkolenia-treningi.pl)

PODNOSZENIE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH UCZNIÓW

W ramach projektu będą realizowane następujące kursy/szkolenia:

Wszystkie kursy zakończą się uzyskaniem certyfikatu/zaświadczenia lub uzyskaniem uprawnień państwowych po zdanym egzaminie.

W/w kusy mogą ulec modyfikacji w związku ze zmieniającym się zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy.

PODNOSZENIE I DOSKONALENIE KOMPETENCJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI

Kursy i  szkolenia zawodowe:

 • Szkolenie: MS-10967 Fundamentals of Windows Server Infrastucture
 • Szkolenie: MS-10969 Active Directory Services with Windows Server
 • Szkolenie: MS-10970 Networking with Windows Server
 • Kurs: Organizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie z  elementami gospodarki materiałowej
 • Kurs: Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Kurs: Obsługa programu TMS Nawigator
 • Kurs na egzaminatora OKE dla zawodu technik informatyk i technik logistyk
 • Studia podyplomowe: logistyka i spedycja dla nauczycieli

REALIZACJA STAŻY/PRAKTYK UCZNIÓW U PRACODAWCÓW

Kolejną formą wsparcia w  projekcie jest udział w  praktykach i  stażach zawodowych u    przedsiębiorców. Praktyki i  staże zawodowe trwać będą 150 godzin i  za udział w  nich zostanie wypłacone stypendium stażowe w  maksymalnej wysokości 1500,00 zł brutto.

REALIZACJA STAŻY/PRAKTYK NAUCZYCIELI U PRACODAWCÓW

MODERNIZACJA SZKOLNYCH PRACOWNI NAUKI ZAWODU TECHNIK INFORMATYK I TECHNIK LOGISTYK

W ramach projektu zostaną doposażone pracownie kształcenia zawodowego, tj.:

 1. Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych,
 2. Pracownia urządzeń techniki komputerowej,
 3. Pracownia aplikacji internetowych i baz danych,
 4. Pracownia logistyki, gospodarki materiałowej i środków transportu.

Powyższe pracownie będą doposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, tak aby kształcenie w zawodach technik informatyk i technik logistyk było zbliżone do warunków jakie można spotkać na stanowiskach pracy.

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE UCZNIÓW NA AKADEMII IM. JAKUBA Z PARADYŻA W  GORZOWIE WLKP.

Kursy zawodowe organizowane we współpracy z Akademią im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp. wychodzą naprzeciw potrzebom rynku pracy. Mają na celu  przekazanie uczniom specjalistycznej wiedzy, nabycie przez nich dodatkowych kwalifikacji/kompetencji, a tym samym zwiększą szanse uczniów   na zatrudnienie w zawodach deficytowych. Kursy zostaną dopasowane do indywidualnych predyspozycji i dotychczasowych umiejętności uczestników.  Udział uczniów w poszczególnych kursach będzie zgodny z ich indywidualną ścieżką rozwoju edukacyjno–zawodowego.

W ramach zadania zostaną przeprowadzone następujące kursy dla uczniów:

 • Kurs: Operacje bazodanowe w MS Excel,
 • Kurs: Laboratorium logistyczne,
 • Kurs: Programowanie w VisualBasic dla MS Excel,
 • Kurs: Czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego,
 • Kurs: Naprawa i diagnostyka laptopów,
 • Kurs: Grafika komputerowa z elementami reklamy wielkoformatowej.

Efekty

 • nabycie umiejętności i  kwalifikacji przez minimum 20 uczniów biorących udział w  działaniach ukierunkowanych na rozwijanie postaw innowacyjnych i  kreatywnych,
 • doposażenie Zespołu Szkół Samorządowych w Witnicy w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego,
 • poznanie zasad i  warunków pracy przez minimum 46 uczniów uczestniczących w  stażach i  praktykach u  pracodawców z  lokalnego rynku,
 • dostosowanie pracowni języków obcych do potrzeb osób z niedosłuchem,
 • uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez min. 5 nauczycieli uczestniczących w  kursach i  szkoleniach zawodowych oraz stażach i  praktykach zawodowych.

Wartość projektu  1.563.274,58, z  których:

 • wkład Funduszy Europejskich to środki Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w  części współfinansowanej z  Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiące  93,26%,
 • środki Gminy Witnica stanowią  6,74%, w tym wniesione w  postaci niefinansowej w kwocie  59.940 zł i finansowej w kwocie   45.425,26 zł.

Informacje o projekcie:

 • Koordynator projektu – mgr inż. Agnieszka Cwojdzińska, tel. 691724551
 • Biuro projektu w Zespole Szkół Samorządowych w Witnicy,
 • ul. Traugutta 1, 66-460 Witnica
 • tel.: 95  783 66 78,
 • e-mail: ksztalceniezawodowe@witnica.pl
 • fotorelacje z zajęć: www.projektwitnica.pl

Niezbędne dokumenty dostępne są na oficjalnej stronie projektu: www.projektwitnica.pl

Informacje opracowała: Agnieszka Cwojdzińska

 

Gmina Witnica realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „”Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej”

 Projekt „”Na Środku Świata” w Nowinach Wielkich – poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej”, umowa o dofinansowanie nr RPLB.08.01.01-08-004/17-00, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałania 8.1.1 Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej – projekty realizowane poza formułą ZIT.

Celem projektu jest do 30.09.2018r. poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w istniejącym OWP w Nowinach Wielkich dla 65 dzieci w wieku 3-5l poprzez: 1) utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami dla 20 dzieci, 2) dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, 3) rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dla 65 dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów tj. zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 rozp. MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532): korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty, zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne oraz 4) udoskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 6 nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami.

 

Wartość projektu: 625 843,75 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 531967,18 PLN

 

Harmonogram projekt prezentujący jego główne etapy i postęp prac:

 • 01.10.2017 – 30.09.2018 Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejącym OWP w Nowinach Wielkich.
 • 01.10.2017 – 31.11.2017 Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności.
 • 01.01.2018 – 30.09.2018 Rozszerzenie oferty OWP w Nowinach Wielkich o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.
 • 01.01.2018 – 30.09.2018 Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli OWP w Nowinach Wielkich do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Informacje opracowała: Wioletta Pielech

Wielkość czcionki
Kontrast