Zachmurzenie 28°C

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Filia w Witnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Filia w Witnicy

ul. Kosynierów Mirosławskich 1
66-460 Witnica

tel. 95 751 50 32 , fax 95 751 50 32
e-mail: zigiwi@praca.gov.pl
strona internetowa: www.gorzow.pup.info.pl

Beata Bonder – Kierownik Filii – Doradca Zawodowy
Sylwia Maciejewska – specjalista ds. rozwoju zawodowego
Sobczak Wioletta – pośrednik pracy
Anna Jaśnikowska - pośrednik pracy


Zapraszamy do korzystania z naszych usług i instrumentów rynku pracy:

- pośrednictwo pracy
- doradztwo zawodowe
- pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy ( Klub Pracy)
- szkolenia
- środki na działalność gospodarczą
- refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy
- staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne
- dodatki aktywizacyjne
- zwroty kosztów opieki nad dzieckiem/ osobą zależną
- stypendia na kontynuowanie nauki


Osoba poszukująca pracy znajdzie tutaj aktualne informacje o ofertach pracy, szkoleniach oraz może skorzystać z usług poradnictwa zawodowego. Pracodawcom oferujemy bezpłatne umieszczenie na naszej stronie internetowej informacji o wolnych miejscach pracy, pomoc przy rekrutacji oraz możliwość skorzystania z form dotowanych na stworzenie miejsc pracy.


Rejestracja w PUP
Osoba poszukująca pracy, chcąca skorzystać między innymi z usług pośrednictwa pracy czy poradnictwa zawodowego, powinna zgłosić się do Powiatowego Urzędu pracy celem dokonania rejestracji.
Rejestracja bezrobotnego następuje w dniu przedłożenia kompletu dokumentów, po wypełnieniu karty rejestracyjnej oraz po poświadczeniu własnoręcznym podpisem w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy prawidłowości danych i oświadczeń zamieszczonych przez niego w karcie rejestracyjnej.
Zarejestrowana osoba jest zobowiązana, w terminie 7 dni, do poinformowania powiatowego urzędu pracy o wszelkich zmianach danych podanych w karcie rejestracyjnej.

Jakie dokumenty potrzebne są do rejestracji?
Rejestracja osoby zgłaszającej się do powiatowego urzędu pracy następuje w dniu przedłożenia kompletu wymaganych dokumentów oraz wypełnionej karty rejestracyjnej. Każda informacja zapisana w karcie rejestracyjnej podlega sprawdzeniu i weryfikacji przez pracownika urzędu, z oryginałami dokumentów dostarczonych w chwili rejestracji.
Osoba rejestrująca się poświadcza własnoręcznym podpisem złożonym w obecności pracownika urzędu prawdziwość danych i oświadczeń zawartych w karcie.

Dokumenty wymagane przy rejestracji:
1.Wypełniona KARTA REJESTRACYJNA,
2.DOWÓD OSOBISTY lub inny dokument tożsamości wraz z potwierdzeniem zameldowania,
3.Decyzja nadania numeru NIP
4.WSZYSTKIE ŚWIADECTWA PRACY (oryginały do wglądu) oraz ich kserokopie,
5.Książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU (dotyczy osób, które odbywały zasadniczą służbę wojskową)
6.DYPLOM, ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY, zaświadczenia o ukończonych kursach (oryginały do wglądu oraz ich kserokopie),
7.Inne niezbędne do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych:
1. osoby, które pobierały świadczenia ZUS (zasiłek chorobowy, zasiłek rehabilitacyjny, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego) po ustaniu zatrudnienia, muszą dostarczyć zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania tego świadczenia z podstawą wymiaru lub zaświadczenie o okresie pobierania renty,
2. w przypadku osób, które prowadziły własne działalności gospodarcze konieczne jest dostarczenie wszystkich decyzji o wykreśleniu z ewidencji tych działalności wraz z zaświadczeniami ZUS o okresach opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z podstawą wymiaru,
3. osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze czasu pracy np.: 3/4 czy 1/2 etatu muszą dostarczyć za każdy przepracowany miesiąc zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości zarobków i o odprowadzonych składkach ZUS (dot. okresów po 1 stycznia 1997r.- art.71 ust.1 ustawy
4. osoby, które były zatrudnione w ramach umowy-zlecenie, dodatkowo muszą dostarczyć zaświadczenie o okresie wykonywania pracy wraz z wyszczególnieniem dochodów i opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za każdy miesiąc osobno.
5. Osoby niepełnosprawne winny dostarczyć do rejestracji oprócz w/w dokumentów, również orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez uprawniony organ.
Powiatowy Urząd Pracy nie dokonuje rejestracji w przypadku nie przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej przez osobę rejestrującą się. W szczególnie uzasadnionych przypadkach starosta (dyrektor PUP) może wyrazić zgodę na rejestrację osoby nie posiadającej kompletu dokumentów.

Szkoła średnia kusi atrakcyjną ofertą!

Szkoła średnia kusi atrakcyjną ofertą!

Zespół Szkół Samorządowych rozpoczął nabór na przyszły rok szkolny. Na absolwentów gimnazjum czekają liceum, technikum i szkoła branżowa. Szkoła realizuje wielki projekt unijny, więc nauka w ,,Koperniku’’ będzie bardzo atrakcyjna!

 

 

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Gotowe są już nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych. Pierwszeństwo w nich mają uczniowie, ale mieszkańcy za 2-3 zł mogą również jeździć po gminie.

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

W Urzędzie Miasta i Gminy ruszył już punkt bezpłatnych porad prawnych! Gmina bezpłatnie udostępniła powiatowi lokal na ten cel.