Słonecznie 18°C

Władze gminy

Władze gminy

 

BURMISTRZ

Dariusz Edward Jaworski

Dariusz Edward Jaworski ma 33 lata, jest rodowitym witniczaninem. Żonaty - żona Ilona, dzieci: Zofia (6 lat) i Andrzej (3 lata). Wykształcenie wyższe. Absolwent kursu Podchorążych w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. Przed objęciem stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Witnica był kierownikiem administracyjno - gospodarczym w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym, gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie przetargów i projekty europejskiej. Radny Rady Miejskiej kadencji 2010-2014, wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Gospodarki Komunalnej i Budżetu. Był redaktorem naczelnym portalu informacyjnego witnica24.pl oraz wolontariuszem w akcjach charytatywnych i opiekunem młodzieży w Jednostce Strzeleckiej JS 4044 Witnica, należącej do Związku Strzeleckiego Strzelec (pełnił funkcję dowódcy jednostki). Odznaczony medalem za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Nagrodzony przez Radę Miejską w Witnicy tytułem Społecznik Roku 2012 za upowszechnianie idei samorządowej i aktywną pracę w działających na terenie gminy organizacjach pozarządowych. Stanowisko Burmistrza piastuje od 2014 r.

 

Sekretariat Burmistrza

tel. +48 (95) 721 64 40+48 (95) 721 64 40
fax. +48 (95) 751 52 18Do zadań i kompetencji Burmistrza należą wszystkie zadania określone w ustawach i innych przepisach prawnych dla organu wykonawczego Gminy. Burmistrz może powierzyć prowadzenie w jego imieniu niektórych spraw z zakresu swojej właściwości Zastępcy Burmistrza i Sekretarzowi. Do kompetencji Burmistrza jako kierownika Urzędu należy w szczególności:
1) sprawowanie kontroli zarządczej;
2) nadawanie Urzędowi Regulaminu, jego zmiana i uchylanie;
3) wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz poleceń służbowych, w tym dotyczących wewnętrznego porządku i organizacji pracy Urzędu w zakresie nieobjętym Regulaminem;
4) wykonywanie wobec pracowników Urzędu czynności z zakresu prawa pracy, stosownie do przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych;
5) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz;
6) udzielanie imiennych upoważnień i pełnomocnictw do działania w imieniu Burmistrza;
7) powierzanie Zastępcy Burmistrza lub Sekretarzowi wykonywania zadań Gminy w jego imieniu;
8) zatwierdzanie zakresów zadań i kompetencji pracowników Urzędu;
9) rozstrzyganie ewentualnych sporów kompetencyjnych między komórkami i pracownikami Urzędu;
10) rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Urzędu;
11) składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem i udzielanie upoważnień w tym zakresie;
12) wykonywanie uchwał Rady oraz przedkładanie na sesję sprawozdań  z ich wykonania;
13) prowadzenie gospodarki finansowej Gminy;
14) pełnienie funkcji szefa obrony cywilnej Gminy i nadzór nad wykonywaniem zadań związanych z obronnością;
15)        powoływania i odwoływania:
a)      Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych,
b)      Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych.
16) bezpośrednie nadzorowanie pracy:
a) Zastępcy Burmistrza,
b) Sekretarza,
c) Skarbnika,
d) Doradcy Burmistrza,
e) Wydziału Finansów i Budżetu,
f) Urzędu Stanu Cywilnego,
g) Straży Miejskiej,
h) Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
i) Sprawy obronne, zarzadzanie kryzysowe i p.poż.,
j) Audytu i kontroli,
k) Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witnicy,
l) Miejskich Zakładów Komunalnych Spółka z o.o. w Witnicy.
 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Paweł Łopatka

tel. +48 (95) 721 64 40+48 (95) 721 64 40
fax. +48 (95) 751 52 18


 

Zastępca Burmistrza pod nieobecność Burmistrza podejmuje czynności kierownika Urzędu, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zastępca Burmistrza wykonuje inne zadania, polecenia lub działania z upoważnienia Burmistrza.  Do zakresu działania i kompetencji Zastępcy Burmistrza należy w szczególności:
1) pełnienie zastępstwa podczas nieobecności Burmistrza w zakresie jego uprawnień;
2) działanie w zakresie spraw powierzonych przez Burmistrza;
3) wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej w zakresie objętym upoważnieniem Burmistrza;
4) na polecenie Burmistrza składanie Radzie okresowych sprawozdań z działalności Burmistrza oraz z wykonania uchwał Rady;
5) określanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników bezpośrednio podległych;
6) zapewnianie kompleksowości rozwiązywania problemów wynikających z zadań Rady oraz podległych komórek organizacyjnych;
7) wykonywanie wobec Burmistrza wszelkich czynności z zakresu prawa pracy za wyjątkiem spraw dotyczących wynagrodzenia oraz związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy;
8) dokonywanie okresowych ocen pracowników bezpośrednio podległych;
9) współpraca z podmiotami prawa handlowego, w których Gmina ma swoje udziały, nadzór właścicielski;
10) bezpośredni nadzór nad pracą:
a)      Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa,
b)      Wydziału Kultury, Oświaty i Sportu,
c)      Wydziału Inwestycji,
d)      Miejskiego Domu Kultury w Witnicy,
e)      Miejskiej Biblioteki Publicznej w Witnicy,
f)        Placówek oświatowych.


 

SEKRETARZ

Sylwia Ławniczak-Karbowiak

tel. +48 (95) 721 64 44+48 (95) 721 64 44
fax. +48 (95) 751 52 18
sekretarz@witnica.pl


Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
1) opracowanie projektów zmian regulaminu;
2) opracowanie projektów podziału wydziałów na stanowiska pracy;
3) nadzór nad opracowaniem zakresów czynności na stanowiskach pracy;
4) nadzór nad realizacją zadań poszczególnych wydziałów i samodzielnych stanowisk;
5) kontrola wewnętrzna samodzielnych stanowisk i wydziałów;
6) nadzór nad organizacją pracy w urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
7) pełnienie funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI) w Urzędzie;
8) nadzorowanie zgłaszania przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu zbiorów danych osobowych do GIODO;
9) opracowanie i nadzorowanie przestrzegania Polityki Bezpieczeństwa w Urzędzie;
10) nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych;
11) przedkładanie Burmistrzowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy urzędu;
12) nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał;
13) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w urzędzie, zakupem środków trwałych;
14) koordynacja i nadzór spraw związanych z wyborami i spisami;
15) nadzór nad fizycznym zabezpieczeniem pomieszczeń biurowych;
16) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza z wyłączeniem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia;
17) udzielanie urlopów pracownikom;
18) organizowanie naboru na stanowiska urzędnicze w Urzędzie;
19) koordynacja i nadzór nad służbą przygotowawczą kandydatów na urzędników samorządowych;
20) organizacja przeprowadzenia oceny pracowników Urzędu;
21) poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów mających związek ze sprawą prowadzoną w Urzędzie;
22) nadzór nad Wydziałem Organizacyjnym, Informatykiem i Samodzielnym stanowiskiem ds. Promocji;
23) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Burmistrza.

 SKARBNIK

Małgorzata Zienkiewicz

tel. +48 (95) 721 64 50+48 (95) 721 64 50
fax. +48 (95) 751 52 18
skarbnik@witnica.pl

Do zadań Skarbnika należy:
1) wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości;
2) nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu Gminy;
3) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty;
4) współdziałanie w opracowaniu budżetu;
5) nadzór nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej;
6) nadzór nad Wydziałem Finansów i Budżetu;
7) wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub z upoważnienia Burmistrza.

 

Głosuj na siłownię dla Witnicy

Głosuj na siłownię dla Witnicy

Jest szansa na to, że Nestle ufunduje Witnicy siłownię plenerową. Musimy tylko intensywnie głosować!

Szkoła średnia kusi atrakcyjną ofertą!

Szkoła średnia kusi atrakcyjną ofertą!

Zespół Szkół Samorządowych rozpoczął nabór na przyszły rok szkolny. Na absolwentów gimnazjum czekają liceum, technikum i szkoła branżowa. Szkoła realizuje wielki projekt unijny, więc nauka w ,,Koperniku’’ będzie bardzo atrakcyjna!

 

 

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Gotowe są już nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych. Pierwszeństwo w nich mają uczniowie, ale mieszkańcy za 2-3 zł mogą również jeździć po gminie.

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

W Urzędzie Miasta i Gminy ruszył już punkt bezpłatnych porad prawnych! Gmina bezpłatnie udostępniła powiatowi lokal na ten cel.