Słonecznie 15°C

Centrum Integracji Społecznej w Witnicy

Centrum Integracji Społecznej w Witnicy

Centrum Integracji Społecznej
Przy stowarzyszeniu WSPARCIE w Witnicy
ul. Zaułek Wodny 1
(budynek po byłej OSP w Witnicy)
Tel. 95 718 54 89
e-mail: ciswitnica@vp.pl
Centrum Integracji Społecznej powstało w grudniu 2013r.
Do Centrum przyjmowane są osoby zagrożone szeroko rozumianym wykluczeniem społecznym.
W ramach Ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. do uczestnictwa w zajęciach mogą przystąpić osoby które:
1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
2) uzależnionych od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
3) uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
4) chorych psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
6) zwalnianych z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
8) osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.
Centrum Integracji Społecznej prowadzi zajęcia w ramach:
- reintegracji społecznej - oznacza to działania, w tym również o charakterze samopomocowym, mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu;
- reintegracji zawodowej - oznacza to działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w centrum integracji społecznej zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy;
Obecnie w zajęciach w CIS uczestniczy 50 osób, które zgodnie z porozumieniem z MGOPS Witnica oraz z PUP Gorzów Wlkp. zostały skierowane do uczestnictwa.
Rekrutacja do uczestnictwa jest ciągła.
W ramach reintegracji zawodowej uczestnicy wykonują zadania zlecone przez Gminę Witnica i Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
W ramach reintegracji społecznej uczestnicy mają możliwość skorzystania z usług psychologa, doradcy zawodowego, prawnika, i innych.
Osoba uczestnicząca w zajęciach otrzymuje świadczenie integracyjne, może zdobyć nowe uprawnienia zawodowe w ramach prowadzonych kursów zawodowych.
 

Ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Stają do niej mężczyźni z naszej gminy, urodzeni w 1998 roku. Kwalifikacja potrwa do 28 kwietnia.

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych

Gotowe są już nowe rozkłady jazdy autobusów gminnych. Pierwszeństwo w nich mają uczniowie, ale mieszkańcy za 2-3 zł mogą również jeździć po gminie.

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

We wtorki i czwartki prawnik za darmo

W Urzędzie Miasta i Gminy ruszył już punkt bezpłatnych porad prawnych! Gmina bezpłatnie udostępniła powiatowi lokal na ten cel.