Zachmurzenie 1°C

Aktualności

Znają się na pestycydach

Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zorganizował szkolenie dla rolników z terenu naszej gminy. 22 osoby uzyskały uprawnienia do stosowania środków chemicznych w gospodarstwie rolnym.

Rolnicy muszą co pięć lat odnawiać uprawnienia do korzystania ze środków chemicznych w rolnictwie. W czwartek i piątek w Miejskim Domu Kultury odbyło się szkolenie dla rolników, zakończone nadaniem takich uprawnień. Wzięły w nim udział 22 osoby z terenu Gminy Witnica. Szkolenie poprowadził Arkadiusz Dombek, specjalista z  Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Wszyscy rolnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym.

Ze szkoleniem zbiegła się publikacja apelu o ostrożność w stosowaniu środków ochrony roślin i nawozów, który napisał Adam Sekściński, prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W liście do rolników czytamy:

,,Wykorzystując w swoich gospodarstwach nawozy i pestycydy, są Państwo narażeni na ich negatywne oddziaływanie. Substancje chemiczne mogą wnikać do organizmu człowieka i zwierząt przez drogi oddechowe, układ pokarmowy i skórę, powodując ostre lub przewlekłe zatrucia objawiające się wieloma dolegliwościami psychofizycznymi, a nawet śmiercią.
Aby zmniejszyć ryzyko ich negatywnego oddziaływania, szczególnie przestrzegajcie Państwo następujących zasad:

- nabywajcie środki ochrony roślin tylko u sprawdzonych i wiarygodnych dostawców, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych opakowaniach z etykietą w języku polskim, zawierającą czytelną i trwałą instrukcję użytkowania, datę produkcji oraz okres ważności;

- nie transportujcie takich środków jednocześnie z ludźmi, zwierzętami i artykułami spożywczymi, płodami rolnymi oraz paszami;

- przechowujcie te substancje w oryginalnych opakowaniach, w wydzielonym, oznakowanym pomieszczeniu zamkniętym na klucz, ze sprawną wentylacją, oświetleniem i zmywalną podłogą; resztki pestycydów i opróżnione po nich opakowania są silnie toksycznymi odpadami i nie wolno ich wykorzystywać ponownie, należy je zwrócić do miejsca zakupu;

- używajcie sprawnego technicznie sprzętu, posiadającego aktualne atesty bezpieczeństwa;

- stosujcie środki ochrony indywidualnej w postaci ubrania ochronnego, rękawic, obuwia, gogli oraz ochron układu oddechowego;

- oznakujcie opryskane pole i bezwzględnie przestrzegajcie okresów prewencji i karencji;

- nie przechowujcie środków ochrony roślin w budynkach mieszkalnych i inwentarskich, spichlerzach, garażach, sieniach czy stodołach. Pamiętajcie Państwo, że zabiegi agrotechniczne z użyciem chemicznych środków mogą wykonywać jedynie osoby dorosłe, zdrowe, posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Nie zapominajcie też, że wrażliwość na zatrucie pestycydami wzrasta, jeżeli na organizm działają jednocześnie leki, alkohol, rozpuszczalniki, farby, a nawet używki, takie jak tytoń czy kawa. ''

Zachęcamy wszystkich rolników, aby wzięli sobie do serca te porady i uniknęli niebezpiecznych wypadków w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

(fot. Mirosław Sztogryn)