Zachmurzenie 1°C

Aktualności

Ruszyła tegoroczna kwalifikacja wojskowa

Rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa. Stają do niej mężczyźni z naszej gminy, urodzeni w 1998 roku. Kwalifikacja potrwa do 28 kwietnia.

Wojewoda Lubuski ogłosił kwalifikacje wojskową w dniach od 30 stycznia do dnia 28 kwietnia 2017 r. Do stawienia się do niej wzywa się:

- mężczyzn urodzonych w 1998 r.;

- mężczyzn urodzonych w latach 1993-1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

- osoby urodzone w latach 1996 - 1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- osoby urodzone w latach 1996 - 1997, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

- kobiety urodzone w latach 1993 - 1998, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków

- osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla osób spełniających powyższe warunki, mieszkających na stałe lub na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy, na terenie naszej gminy, będzie przeprowadzona w Gorzowie w budynku Uniwersytetu Szczecińskiego – Zamiejscowego Wydziału Społeczno – Ekonomicznego przy ul. Myśliborskiej 30. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinna przedstawić: dowód osobisty lub inny dokument tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeżeli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe, posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej, aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm (bez nakrycia głowy)oraz dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Do osób podlegających kwalifikacji wysyłane są wezwana imienne, jednak nie otrzymanie wezwania nie zwalnia od obowiązku stawiennictwa.   W razie niestawienia się osoby do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, burmistrz nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej. Osoby, które nie stawią się do kwalifikacji wojskowej w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią nakazanych dokumentów lub odmówią poddania się badaniom lekarskim podlegają grzywnie albo nawet karze ograniczenia wolności. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Wojskowej Komendy Uzupełnień pod linkiem http://gorzowwlkp.wku.wp.mil.pl/pl/5491.html.

(fot. Wikipedia)