Wywóz odpadów – informacje

1. Sposób gromadzenia odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Witnica:

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie gminy Witnica obowiązuje wyłącznie segregacja odpadów komunalnych. Obowiązkowa segregacja tyczy się wszystkich mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym firm, które prowadzą na terenie Gminy Witnica działalność gospodarczą. W przypadku niesegregowania odpadów komunalnych nalicza się w drodze decyzji administracyjnej karę.

2. Kompostownik

Właściciele nieruchomości zamieszkałych (dotyczy domków jednorodzinnych), którzy posiadają przydomowy kompostownik mają możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1,00 zł od wysokości miesięcznej stawki obowiązującej na terenie Gminy Witnica od osoby. Zwolnienie następuje od miesiąca, w którym została prawidłowo złożona deklaracja wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.

3. Metody naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Witnica.

Jest to iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięcznej stawki opłaty za osobę.

Od 1 stycznia 2021 r. wysokość stawki opłaty za osobę w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wynosi 26,00 zł. W razie braku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych nalicza się od osoby w drodze decyzji administracyjnej karę w wysokości dwukrotnej miesięcznej stawki obowiązującej na terenie Gminy Witnica, która wynosi 52,00 zł.

4. Terminy płatności:

Na terenie Miasta i Gminy Witnica ustalono obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie do dnia 15-tego każdego następnego miesiąca kalendarzowego.  Opłatę można uregulować przelewem na rachunek bankowy Gminy Witnica. W zamian za opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Witnica odbiera każdą ilość odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych.

5. Pojemniki, worki:

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki na odpady zmieszane. Dodatkowo informujemy, że przedsiębiorca, który jest wyłaniany w drodze przetargu i aktualnie świadczy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, ma obowiązek umożliwienia dla Państwa zakupu lub wydzierżawienia w/w pojemników.

Gmina Witnica w ramach miesięcznej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, za pośrednictwem przedsiębiorstwa obsługującego gospodarkę odpadami w gminie, dostarczy właścicielom nieruchomości worki do segregowania odpadów komunalnych. W Przypadku nieruchomości, w których system workowy z przyczyn praktycznych nie będzie mógł być zastosowany (np. budynki wielolokalowe) właściciele tych nieruchomości deklarujący segregowanie odpadów, mają obowiązek wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki do segregowania odpadów komunalnych.

6. Odbieranie odpadów komunalnych prowadzone jest z określoną częstotliwością:

  • odpady komunalne zmieszane – co dwa tygodnie
  • odpady selektywne – co dwa tygodnie
  • bioodpady – raz w tygodniu
  • odpady problemowe – 6 razy w roku

7. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka, opon rolniczych, opon od ciągnika, przyczep, powstających w gospodarstwach domowych nie będących odpadami komunalnymi.

Odpady rolnicze typu- siatki po balotach, sznurek, folie po kiszonce, worki big-bag, opony rolnicze, które zalegają w wielu gospodarstwach rolnych oraz odpady nie będące komunalnymi typu: opony od ciągnika lub przyczep są przyjmowane za odpowiednią opłatą w:

  • CZG12– Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin, tel.: 95 755 93 71,
  • ZUO– International ul. Słubicka 50, Kunowice (nie przyjmują opon rolniczych ani opon od ciągnika, przyczep), tel.: 693 196 338,
  • Inneko– ul. Małyszyńska 180, Gorzów Wielkopolski, tel.: 95 722 53 85 wew. 21.

Szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów są dostępne w poniższym załączniku, w zakładce ,,Harmonogram odbioru odpadów” oraz w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Witnicy przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6. Poniżej zamieszczamy także deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także druk oświadczenia w przypadku gdy zmieni się liczba zamieszkujących w naszym domu.

8. Informacja o podmiocie odbierającym odpady komunalne z terenu Gminy Witnica
Od 1 stycznia 2021 r. odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Witnica odbiera firma ZUO International Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Słubicka 50, Kunowice, 69-100 Słubice oraz firma EKO-MYŚL Sp. z o.o. z siedzibą w Dalsze 36, 74-300 Myślibórz.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

HARMONOGRAM WITNICA WIOSKI SEGREGOWANE 2021

HARMONOGRAM WITNICA MIASTO SEGREGOWANE 2021

HARMONOGRAM WITNICA WIOSKI NIESEGREGOWANE 2021

HARMONOGRAM WITNICA MIASTO NIESEGREGOWANE 2021

HARMONOGRAM WITNICA WIOSKI II PÓŁROCZE 2021

HARMONOGRAM WITNICA MIASTO II PÓŁROCZE 2021

Oświadczenie

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Witnica

 

Wielkość czcionki
Kontrast