Wywóz odpadów – informacje

1. Metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Witnica:
– iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięcznej stawki opłaty za osobę.
Wysokość miesięcznej stawki opłaty za osobę w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wynosi 8,60 zł, w przypadku, nieselektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wysokość miesięcznej stawki opłat za osobę wynosi 15,00 zł.
Kto segreguje odpady komunalne, zapłaci znacznie miej od osób, które gromadzą odpady komunalne w sposób nieselektywny. Wszystkich naszych mieszkańców zachęcamy do segregacji odpadów komunalnych.

2. Terminy płatności:

Na terenie Miasta i Gminy Witnica ustalono obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie do dnia 15-tego każdego następnego miesiąca kalendarzowego.  Opłatę można uregulować gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Witnica lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Witnica.

Od 1 lipca 2013r. w zamian za opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Witnica odbiera każdą ilość odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych.

3. Pojemniki, worki:

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki na odpady zmieszane. Dodatkowo informujemy, że przedsiębiorca, który jest wyłaniany w drodze przetargu i aktualnie świadczy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, ma obowiązek umożliwienia dla Państwa zakupu lub wydzierżawienia w/w pojemników.

Gmina Witnica w ramach miesięcznej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, za pośrednictwem przedsiębiorstwa obsługującego gospodarkę odpadami w gminie, dostarczy właścicielom nieruchomości worki do segregowania odpadów komunalnych. W Przypadku nieruchomości, w których system workowy z przyczyn praktycznych nie będzie mógł być zastosowany (np. budynki wielolokalowe) właściciele tych nieruchomości deklarujący segregowanie odpadów, mają obowiązek wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki do segregowania odpadów komunalnych.

4. Odbieranie odpadów komunalnych prowadzone jest z określoną częstotliwością:

  • odpady komunalne zmieszane – co dwa tygodnie
  • odpady selektywne – co dwa tygodnie
  • bioodpady – raz w tygodniu
  • odpady problemowe – 6 razy w roku

Szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów są dostępne w poniższym załączniku, w zakładce ,,Harmonogram odbioru odpadów” oraz w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Witnicy przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

Harmonogram-wywozu-śmieci-Sołectwa-II-półrocze-2018

Harmonogram-wywozu-śmieci-Witnica-II-półrocze-2018

Wielkość czcionki
Kontrast