Wywóz odpadów – informacje

1. Metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Witnica:
– iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz miesięcznej stawki opłaty za osobę.
Od 1 lipca 2019 r. wysokość miesięcznej stawki opłaty za osobę w przypadku selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wynosi 15,00 zł, w przypadku, nieselektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wysokość miesięcznej stawki opłat za osobę wynosi 25,00 zł.
Kto segreguje odpady komunalne, zapłaci znacznie miej od osób, które gromadzą odpady komunalne w sposób nieselektywny. Wszystkich naszych mieszkańców zachęcamy do segregacji odpadów komunalnych.

2. Terminy płatności:

Na terenie Miasta i Gminy Witnica ustalono obowiązek zapłaty przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych   opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania w terminie do dnia 15-tego każdego następnego miesiąca kalendarzowego.  Opłatę można uregulować gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Witnica lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Witnica. W zamian za opłatę z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Witnica odbiera każdą ilość odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach zamieszkałych.

3. Pojemniki, worki:

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie wyposażyć swoją nieruchomość w pojemniki na odpady zmieszane. Dodatkowo informujemy, że przedsiębiorca, który jest wyłaniany w drodze przetargu i aktualnie świadczy usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu naszej gminy, ma obowiązek umożliwienia dla Państwa zakupu lub wydzierżawienia w/w pojemników.

Gmina Witnica w ramach miesięcznej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, za pośrednictwem przedsiębiorstwa obsługującego gospodarkę odpadami w gminie, dostarczy właścicielom nieruchomości worki do segregowania odpadów komunalnych. W Przypadku nieruchomości, w których system workowy z przyczyn praktycznych nie będzie mógł być zastosowany (np. budynki wielolokalowe) właściciele tych nieruchomości deklarujący segregowanie odpadów, mają obowiązek wyposażenia swoich nieruchomości w pojemniki do segregowania odpadów komunalnych.

4. Odbieranie odpadów komunalnych prowadzone jest z określoną częstotliwością:

  • odpady komunalne zmieszane – co dwa tygodnie
  • odpady selektywne – co dwa tygodnie
  • bioodpady – raz w tygodniu
  • odpady problemowe – 6 razy w roku

5. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka, opon rolniczych, opon od ciągnika, przyczep, powstających w gospodarstwach domowych nie będących odpadami komunalnymi.

Odpady rolnicze typu- siatki po balotach, sznurek, folie po kiszonce, worki big-bag, opony rolnicze, które zalegają w wielu gospodarstwach rolnych oraz odpady nie będące komunalnymi typu: opony od ciągnika lub przyczep są przyjmowane za odpowiednią opłatą w:

  • CZG12– Długoszyn 80, 69-200 Sulęcin, tel.: 95 755 93 71,
  • ZUO– International ul. Słubicka 50, Kunowice (nie przyjmują opon rolniczych ani opon od ciągnika, przyczep), tel.: 693 196 338,
  • Inneko– ul. Małyszyńska 180, Gorzów Wielkopolski, tel.: 95 722 53 85 wew. 21.

Szczegółowe harmonogramy wywozu odpadów są dostępne w poniższym załączniku, w zakładce ,,Harmonogram odbioru odpadów” oraz w Biurze Obsługi Interesanta UMiG w Witnicy przy ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6. Poniżej zamieszczamy także deklarację wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w niej deklarujemy, czy sortujemy odpady, czy oddajemy je zmieszane oraz ile osób mieszka w gospodarstwie domowym), a także druk oświadczenia w przypadku gdy zmieni się liczba zamieszkujących w naszym domu.

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

HARMONOGRAM WITNICA 2020 WIOSKI SEGREGOWANE

HARMONOGRAM WITNICA 2020 WIOSKI KOMUNALNE

HARMONOGRAM WITNICA 2020 MIASTO SEGREGOWANE

HARMONOGRAM WITNICA 2020 MIASTO KOMUNALNE

Oświadczenie

Deklaracja

 

Wielkość czcionki
Kontrast