Burmistrz Miasta i Gminy Witnica zaprasza do udziału w programie Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa

Ruszył nabór na wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać m.in. na: sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami.

O dofinansowanie wnioskować będzie Gmina Witnica na podstawie wniosków (oświadczeń) złożonych przez rodziców uczniów (opiekunów prawnych) lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało zlikwidowane obecnie PGR, oraz których krewni w linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) pracowali w zlikwidowanym PGR.

Celem programu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Do wydatków kwalifikowanych w ramach Grantu zalicza się zakup nowego sprzętu komputerowego wraz z akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem (komputer lub  laptop wraz z oprogramowaniem o wartości do 3,5 tys. zł oraz 1,5 tys. zł na zakup tabletu) dla uczniów, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

    dziecko/ uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

    dziecko/ uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny),

    dziecko/ uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Deklarację udziału w programie wraz z Oświadczeniem dla rodzica/ opiekuna prawnego dziecka lub Oświadczeniem ucznia, który osiągnął pełnoletniość, zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz kopią dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w danym PGR należy złożyć do dnia 27 października 2021r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Witnica, w Biurze Obsługi Klienta, lub wysłać pocztą na adres:

Urząd Miasta i Gminy Witnica

Ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6

66-460 Witnica

Złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia.

Pliki do pobrania znajdują się pod wskazanymi adresami:

  1. Deklaracja udziału w programie http://witnica.pl/promocja/Deklaracja.pdf
  2. Oświadczenie dla rodzica, opiekuna prawnego. http://witnica.pl/promocja/Oświadczenie_rodzica.pdf
  3. Oświadczenie ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność  http://witnica.pl/promocja/Oświadczenie_ucznia.pdf
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych http://witnica.pl/promocja/Zgoda_na_przetwarzanie.pdf
  5. Pytania i odpowiedzi  http://witnica.pl/promocja/Pytania_odpowiedzi.pdf

 

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR wskazane jest dołączenie ich do niniejszego oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

Informacje ma temat projektu można także uzyskać w Urzędzie pod numerem telefonu: 95 7 21 64 83.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie programu: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Wielkość czcionki
Kontrast