Konsultacje dla organizacji pozarządowych

Burmistrz Dariusz Jaworski zarządził konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi. Kluby sportowe i stowarzyszenia zaopiniują wieloletni program współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi.

Wczoraj weszło w życie zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Witnica w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu współpracy Gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2025. Konsultacje potrwają od 2 października 2019 roku do 2 listopada 2019 roku. Mogą wziąć w nich udział organizacje pozarządowe z terenu Gminy Witnica oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3. Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z terenu Gminy Witnica.

Konsultacje będą składać się z dwóch etapów. Poprzedzi je trwająca dwa tygodnie akcja informacyjna. W ramach akcji publikujemy poniżej projekt Programu, który stowarzyszenia będą mogły zaopiniować na przygotowanych do tego ankietach (druk również zamieszczamy poniżej). Pierwszy etap ma na celu zapoznanie się z opinią organizacji pozarządowych w sprawie przedłożonego projektu programu. Ankiety można składać od 2 do 11 października 2019 roku:

  1. Osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Witnica, w Biurze Obsługi Interesanta,
  2. pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Witnica, ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6, 66-460 Witnica, przy czym za dostarczone w terminie, uznaje się wnioski, które wpłynęły do Urzędu najpóźniej w ostatnim dniu konsultacji (nie decyduje data stempla pocztowego),
  3. drogą elektroniczną na adres: kultura@witnica.pl.

Drugim etapem konsultacji będzie spotkanie podsumowujące ankiety organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Odbędzie się ono w terminie do 2 listopada 2019 roku. Wyniki konsultacji zostaną podane do wiadomości publicznej.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Kultury, Oświaty i Sportu Urzędu Miasta i Gminy w Witnicy, u Pani Hanny Pawełczuk, tel. (95) 721 64 66.

(fot. Mirosław Sztogryn)

POBIERZ ZAŁĄCZNIKI:

Projekt – wieloletni plan współpracy gminy Witnica z organizacjami pozarządowymi

Załącznik nr 1 – Ankieta

Zarządzenie nr WOR.0050.192.2019.WKOS Burmistrza Miasta i Gminy Witnica

Wielkość czcionki
Kontrast