Pieniądze dla stowarzyszeń

Burmistrz Dariusz Jaworski ogłosił konkursy dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych i sportu w 2019 r. Termin składania ofert mija 28 stycznia. Uwaga – w ofertach na sport młodzieżowy zmienił się formularz!

W tym roku zmieniły się zasady konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu sportu młodzieżowego. Burmistrz ogłosił bowiem wspólny konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu sportu i z zakresu sportu dzieci i młodzieży. Kluby sportowe muszą więc składać oferty na sport młodzieżowy na tych samych formularzach, jak oferty na sport wyczynowy (seniorski). Na ten cel w 2019 r. Burmistrz Dariusz Jaworski przeznaczył 276 tys. zł. Pieniądze mają dofinansować realizację programów szkolenia sportowego, zakup sprzętu sportowego, pokrycie kosztów organizacji zawodów sportowych, rozgrywek ligowych lub uczestnictwa w tych zawodach i rozgrywkach oraz koszty korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego i koszty kadry trenerskiej.

Burmistrz Dariusz Jaworski ogłosił też konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 r. Na zadania z zakresu turystyki i rekreacji Burmistrz przeznaczył 10 tys. zł, a na zadania z zakresu rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturalnego – 14 tys. zł. W pierwszej grupie zadań dofinansowane będą rekreacja ruchowa, turystyka i inne aktywne formy spędzania czasu. W drugiej grupie zadań zawiera się organizacja cyklicznych imprez kulturalnych, działania kulturalne promujące gminę, edukacja patriotyczna i wychowanie patriotyczne oraz wydawanie książek, czasopism i stron internetowych związanych z kulturą i historią gminy.

Formularze oferty, jak również formularze rozliczenia dotacji i zarządzenia zawierające szczegółowe zasady konkursów ofert można znaleźć i pobrać pod linkiem: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/188/Ogloszenia_o_konkursach/ a także http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/191/Wzory_formularzy/. Oferty można składać do 28 stycznia do godz. 16.30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Witnica. Oferta musi być złożona w zamkniętej kopercie podbitej pieczątką organizacji i opisana odpowiednio hasłem ,,Otwarty konkurs ofert’’ lub ,,Otwarty konkurs ofert – sport’’. Otwarcie ofert nastąpi 31 stycznia o godz. 10.00 w sali posiedzeń UMiG w Witnicy. Komisja powołana przez Burmistrza rozpatrzy oferty do 28 lutego 2019 r. Więcej informacji na temat konkursu udziela pani Hanna Pawełczuk z Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, tel. (95)721 64 66, email: kultura@witnica.pl.

(fot. Mirosław Sztogryn)

Wielkość czcionki
Kontrast